แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่อง องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

,เป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สิ่งใดเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนหรือทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล
  กฎบัตรอาเซียน
  ปฏิญญาอาเซียน
  วิสัยทัศน์อาเซียน
  สัญลักษณ์อาเซียน
2. ประเทศใดในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุด
  กัมพูชา
  มาเลเซีย
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
3. ข้อใดคือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
  (ASEAN Political-Security Community Blueprint)
  (ASEAN Political and Security Community ? APSC)
  (ASEAN Socio-Cultural Community ? ASCC)
  (ASEAN Political-Security Community-AEC)
4. อาเซียนคืออะไร
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
  องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
  ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้
5. ประเทศใดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
  เวียดนาม
  ไทย
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
6. อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด
  ประชาคมการปกครองอาเซียน
  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
7. สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด
  กรุงเทพ
  ฮานอย
  กรุงจาการ์ตา
  กัวลาลัมเปอร์
8. ประเทศสมาชิกที่ก่อตั้งอาเซียน มีประเทศใดบ้าง
  ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
  ไทย ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม
  บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา
  ลาว พม่า ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
9. อาเซียน+6 เป็นการรวมกลุ่มที่มีรูปแบบการเจรจาต่อรองที่ครอบคลุมในด้านใด
  ด้านการเปิดตลาด สินค้า บริการ และการลงทุน
  ด้านการคมนาคม การขนส่งสินค้า
  ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
  ถูกทุกข้อ
10. สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร
  รวงข้าว 10 รวง
  รวงข้าว 11 รวง
  ต้นข้าว 10 ต้น
  ต้นข้าว 11 ต้น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile