แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่อง องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

,เป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ASEAN + 3 คือข้อใด
  ASEAN + ญี่ปุ่น ? เกาหลีใต้ ? อินเดีย
  ASEAN + ญี่ปุ่น ? เกาหลีใต้ ? นิวซีแลนด์
  ASEAN + ญี่ปุ่น ? เกาหลีใต้ ? จีน
  ASEAN + ญี่ปุ่น ? เกาหลีใต้ ? ออสเตรเลีย
2. อาเซียนคืออะไร
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
  องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
  ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้
3. อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด
  ประชาคมการปกครองอาเซียน
  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
4. AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด
  เขตการค้าเสรี
  เขตปกครองพิเศษ
  เขตส่งเสริมการท่องเทียว
  เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
5. สิ่งใดเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนหรือทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล
  กฎบัตรอาเซียน
  ปฏิญญาอาเซียน
  วิสัยทัศน์อาเซียน
  สัญลักษณ์อาเซียน
6. ประเทศใดในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุด
  กัมพูชา
  มาเลเซีย
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
7. ประเทศสมาชิกที่ก่อตั้งอาเซียน มีประเทศใดบ้าง
  ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
  ไทย ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม
  บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา
  ลาว พม่า ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
8. สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
  10 ประเทศ
  12 ประเทศ
  15 ประเทศ
  20 ประเทศ
9. ประเทศใดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
  เวียดนาม
  ไทย
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
10. ประเทศใดในอาเซียนที่มีชาวมุสลิมมากที่สุด
  อินโดนีเซีย
  บรูไน
  ลาว
  ไทย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile