วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัสวิชา 3204-2003

วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การสื่อสารข้อมูล หมายถึงข้อใด
  กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกัน
  กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยผ่านช่องทางสื่อสาร
  การสื่อสาร เป็นกิจกรรมร่วมกันที่มีปฏิสัมพันธ์
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดเป็นโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
  Outlook
  Net meeting
  Gmail
  Opera
3. ข้อต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับช่องทางการสื่อสาร
  สายเคเบิล
  แถบความถี่
  คอมพิวเตอร์
  คลื่นวิทยุ
4. ข้อใดคือข้อจำกัดในระบบเครือข่ายแบบ Bus
  ใช้สายส่งข้อมูลน้อย
  เลือกจุดในระบบให้ตรงกับบัส
  ขยายระบบออกไปได้โดยง่าย
  ใช้สายส่งข้อมูลร่วมกัน
5. สัญญาณรบกวนประเภทที่เกิดการสะท้อนของสัญญาณที่ส่งผ่านสื่อกลางคือ
  Crosstalk
  Echo
  Jitter
  Attenuation
6. สัญญาณดิจิตอล คือข้อใด
  เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (sine wave) โดยแต่ละคลื่นจะมีความถี่และความเข้มของสัญญาณที่ต่างกัน
  เป็นสัญญาณที่มีขนาดเปลี่ยนแปลงเป็นค่าของเลขลงตัว โดยปกติมักแทนด้วย ระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็น
  เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องเทอร์มินอล หรือ คอมพิวเตอร์เพียง 2 เครื่อง โดยผ่านทางสายสื่อสารเพียงสายเดียว
  ถูกทุกข้อ
7. สัญญาณแบบ Analog เป็นอย่างไร
  ประกอบขึ้นจากระดับสัญญาณเพียง 2 ค่า
  จะเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง
  เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงาน
  1/0
8. ข้อใดไม่ใช้ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
  เป็นแหล่งรับหรือส่งข่าวสารได้หลายรูปแบบ
  เป็นช่องทางสำหรับประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ
  เป็นแหล่งให้ความบันเทิง
  เป็นแหล่งรวมกลุ่มนักเลงคีย์บอร์ด
9. เครือข่ายใดที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆด้วยสายเคเบิลยาวต่อไปเรื่อยๆ
  Star
  Ring
  Bus
  Ethernet
10. ระบบปฏิบัติการใดน่าจะมีความเหมาะสมในยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) มากที่สุด
  DOS
  Windows 8.1
  Windows 10
  Windows Server 2016
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS