ภาษาไทย

,แนวข้อสอบนายสิบสัสดี,แนวข้อสอบนายสิบสัสดี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง
  คำ เสียง วลี ประโยค
  เสียงคำ วลี ประโยค
  วลี เสียง คำ ประโยค
  คำ วลี เสียง ประโยค
2. /ต. /ท. /น./ คือเสียงพยัญชนะที่เกิดจากส่วนใดขณะออกเสียง
  เพดานอ่อน
  ฟันและปุ่มเหงือก
  ริมฝีปากและฟัน
  ช่องว่างระหว่างเส้นเสียง
3. ข้อใดมีทั้งคำควบแท้และไม่แท้
  ขนขวาย ปลาบปลื้ม
  จริงใจ กราบกราน
  คลาน ขลัง
  ไทร ผลุด
4. ข้อใดเป็นสำนวนต่างประเทศ
  มันต้นนี้กำลังโต
  มันคือแกงไก่
  มันเป็นอะไรที่น่ารักมาก
  มันเลอะเทอะแล้ว
5. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะคำเขมรได้ถูกต้อง
  คำที่มีตัวการันต์
  คำที่แผลง สระอำ เข้าไปได้
  คำที่ใส่สระ อะ ที่ตัวสะกดแล้วอ่านได้
  คำที่ออกเสียงควบกล้ำ
6. ข้อใดไม่ใช่คำเขมร
  กราบ - การาบ
  แจก - จาแนก
  อวย - อานวย
  ทบ - กระทบ
7. ข้อใดออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า
  กรับ
  ปราบ
  ขลัง
  สร้าง
8. ข้อใดต่อไปนี้จับคู่คำสมัยเก่าและความหมายไม่ถูกต้อง
  ดงข้าว = อุ่นข้าว
  ลาง = บาง
  หื่น = บ้า
  คำส่อน = ปนกัน
9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ทุกภาษาจะมีเฉพราะเสียงพยัญชนะเท่านั้น
  ภาษาไทยทุกคำจะมีความหมาย
  ภาษาจีนจะมีเสียงวรรณยุกต์
  คำ คือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษา
10. ข้อใดเป็นคำเลียนแบบเสียงธรรมชาติ
  มากมาย
  ตุ๊กตุ๊ก
  ฉุกเฉิน
  ห่างไกล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile