แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ

,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. มาตรา 80 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญเรื่องใดเป็นอันดับแรก
  แผนการศึกษาแห่งชาติ
  กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
  เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  พัฒนาวิชาชีพครู
2. การจัดการศึกษาเฉพาะทาง คำนึงถึงข้อใด
  นโยบาย
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  การประกันคุณภาพ
  ข้อ ก และ ข
3. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอำนาจเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรรายใด กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ข้อใดถูก
  ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท. ขึ้นไป ให้เสนอ ก.ค.ก.ค.ศ. พิจารณา
  ผอ.สถานศึกษาหรือครูมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่พิจารณา
  ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้ออกจากราชการไปแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งยุติเรื่อง
  ครูผู้ช่วย ทำผิดวินัยในระหว่างเตรียมความพร้อม ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน
4. ผู้บริหารโรงเรียนมีอำนาจลงโทษตาม ข้อใด
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน
  ลดขั้นเงินเดือน
  ข้อ ก และ ข ถูก
5. จุดมุ่งหมายของสาระหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทุกด้านยกเว้นข้อใด
  ความรู้ความคิด
  ความเป็นพลเมืองดี
  ความสามารถ
  ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม
6. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัย การดาเนินการตามข้อใดถูกต้อง
  การรายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ผอ.สพท.ลงมา ให้รายงานไปยัง ผอ.สพท.
  การรายงานการดำเนินการวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผอ.สพท. ลงมา ให้รายงานไป ผอ.สพท. และ ก.ค.ก.ค.ศ.
  การดำเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาเหนือ ผอ.สพท. ขึ้นไปให้รายงาน ก.ค.ก.ค.ศ. พิจารณา
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดไม่ใช่การรักษาวินัย
  ต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  ต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน
  ต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
  กลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความจริงภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย
8. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  มีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ
9. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
  การกระจายอำนาจ
  มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
  การศึกษาตลอดชีวิต
  มาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพครู
10. ใครต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
  ครู
  คณาจารย์
  ผู้บริหารการการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  บุคลากรทางการศึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile