แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ

,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จุดมุ่งหมายของสาระหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทุกด้านยกเว้นข้อใด
  ความรู้ความคิด
  ความเป็นพลเมืองดี
  ความสามารถ
  ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ข้อใดไม่ใช่ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
  การให้ทรัพย์สิน เพื่อให้ตนเองได้รับการแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยง ธรรม
  เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
  เล่นการพนันเป็นอาจิณหรือกระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียน หรือนักศึกษา
  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร
3. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  มีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ
4. การกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหน้าที่ของใคร
  กรมวิชาการ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการสภาการศึกษาศึกษาภารกิจพิชิตครูผู้ช่วย
5. ข้อใดไม่ใช่สี่องค์กรหลักในกระทรวง
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สภาการศึกษาแห่งชาติ
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4
6. ในการดำเนินการทางวินัย ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ความเห็นขัดแย้งกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ให้ ผอ.สพท.เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
  ความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอำนาจต่างเขตพื้นที่ ให้เลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
  ความเห็นขัดแย้งต่างส่วนราชการ ให้รมต. วินิจฉัยชี้ขาด
  กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า
7. ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
  โรงเรียน
  ศูนย์การเรียน
  วิทยาลัย
8. ใครไม่ได้เป็น ก.ค.ศ.โดยตำแหน่ง
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  เลขาธิการ กพฐ.
  เลขาธิการคุรุสภา
  เลขาธิการ กพ.
9. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
  การกระจายอำนาจ
  มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
  การศึกษาตลอดชีวิต
  มาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพครู
10. การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอยู่ในมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
  มาตรา 22
  มาตรา 23
  มาตรา 24
  มาตรา 25
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile