แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุด ความรอบรู้ 50 ข้อ

,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัย การดาเนินการตามข้อใดถูกต้อง
  การรายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ผอ.สพท.ลงมา ให้รายงานไปยัง ผอ.สพท.
  การรายงานการดำเนินการวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผอ.สพท. ลงมา ให้รายงานไป ผอ.สพท. และ ก.ค.ก.ค.ศ.
  การดำเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาเหนือ ผอ.สพท. ขึ้นไปให้รายงาน ก.ค.ก.ค.ศ. พิจารณา
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน
  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน และให้ ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
  ผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน
  กรณีที่มิได้บัญญัติให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ได้ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง
3. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ข้อใดถูกต้อง
  จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
  คำนึงถึงความสามารถ
  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
  ถูกข้อ ก และ ข
4. โทษทางวินัย หมวด 6 ว่าด้วยเรื่องใด
  วินัยและการรักษาวินัย
  อำนาจการลงโทษทางวินัย
  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
  การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
5. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่ายกาย จิตใจ กล่าวไว้ในหมวดใด ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  ความมุ่งหมายและหลักการ
  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
  ระบบการศึกษา
  แนวการจัดการศึกษา
6. ข้อใดไม่ใช่สี่องค์กรหลักในกระทรวง
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สภาการศึกษาแห่งชาติ
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4
7. คณะกรรมการชุดใดต่อไปนี้ที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน
  สภาการศึกษา
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8. กรณีไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปได้จะต้องดำเนินการอย่างไร
  ครบ 2 ปีแล้วสั่งให้ออกจากราชการ
  ไม่ต้องรอให้ครบ 2 ปีแล้วสั่งให้ออกจากราชการ
  ครบ 1 ปีแล้วสั่งให้ออกจากราชการ
  ไม่ต้องรอให้ครบ 1 ปีแล้วสั่งให้ออกจาก ราชการ
9. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการใน สพฐ.
  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
10. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
  ตัดเงินเดือน
  ลดขั้นเงินเดือน
  ให้ออก
  ปลดออก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile