แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่11

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. His house is close _______ ours.
  near
  to
  of
  from
2. I cannot ______ you.
  help
  to help
  helping
  helped
3. Which is the _______ to Bangkok?
  road
  street
  avenue
  way
4. A: How do you like your coffee? B: ?______________________?
  I like it very much.
  I have coffee every morning.
  I like it without cream.
  I like coffee cake.
5. Greeting is the way to say ???? to someone.
  How are you?
  Thank you.
  You?re welcome.
  Hello.
6. The answer can be found _______ page 55.
  in
  on
  at
  to
7. His parents live ______ the country.
  at
  by
  in
  to
8. "A:______________________? B: Fine, thanks. And you?"
  Excuse me. May I go with you?
  How?s the weather?
  Hi! How have you been?
  May I help you?
9. The teacher speaks slowly ______ the students may understand him.
  or
  so
  and
  but
10. :-D in a letter means
  I?m laughing.
  I?m crying.
  I?m sad.
  I don?t know.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile