แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่11

แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. I cannot ______ you.
  help
  to help
  helping
  helped
2. What do you do?
  I work as a nurse.
  I am washing my clothes.
  I go to school by bus.
  I don?t like to watch television.
3. His house is close _______ ours.
  near
  to
  of
  from
4. :-D in a letter means
  I?m laughing.
  I?m crying.
  I?m sad.
  I don?t know.
5. A: How do you like your coffee? B: ?______________________?
  I like it very much.
  I have coffee every morning.
  I like it without cream.
  I like coffee cake.
6. The answer can be found _______ page 55.
  in
  on
  at
  to
7. What should not be found in a pen pal profile?
  First name and family name
  Country and home town
  Name of brothers and sister
  Occupation
8. Greeting is the way to say ???? to someone.
  How are you?
  Thank you.
  You?re welcome.
  Hello.
9. We can go to India ______ ship.
  in
  on
  by
  with
10. His parents live ______ the country.
  at
  by
  in
  to
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS