แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557

,ONET, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ใครปฏิบัติตนต่อสาธารณประโยชน์ในชุมชนได้ถูกต้อง
  เก๋นัดสังสรรค์กับเพื่อนที่ห้องสมุดชุมชน
  ก้องนำสนุขไปวิ่งและขับถ่ายที่สวนสาธารณะ
  กิ่งใช้โทรศัพท์สาธารณะแล้วเก็บไว้เรียบร้อยเหมือนเดิม
  เก้าและเพื่อนๆ ใช้ถนนในหมู่บ้านเป็นที่แข่งรถจักรยานยนต์
2. ใครทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
  แก้วใส่เสื้อแขนกุดไปเลือกตั้ง
  อ้นไปถึงคูหาเลือกตั้งก่อน 08.00 น.
  ฝนแจกเงินค่ารถให้ชาวบ้านที่ไปเลือกตั้ง
  หน่อยรับแผ่นพับข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง
3. ข้อใดไม่ใช่ภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหว
  สึนามิ
  ลูกเห็บตก
  การพังทลายของเขื่อน
  พื้นดินยุบหรือถล่ม
4. การกระทำใดทำให้ดินเสื่อมคุณภาพมากที่สุด
  ไถกลบซากสัตว์
  ปลูกพืชตระกูลถั่ว
  ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก
  ปลูกพืชหลายชนิดในบริเวณเดียวกัน
5. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับการประกอบอาชีพในข้อใดไม่ถูกต้อง
  อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มประกอบอาชีพทำนา
  อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูงประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์
  อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้กับเชิงเขาประกอบอาชีพประมงน้ำจืด
  อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้กับชายฝั่งทะเลประกอบอาชีพธุรกิจท่องเที่ยว
6. ศาสนามีความสำคัญในเรื่องใดมากที่สุด
  เป็นที่พึ่งทางจิตใจ
  แสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม
  ทำให้สมาชิกในครอบครัวรักกัน
  ส่งผลให้มีสติสัมปชัญญะในการทำงาน
7. ข้อใดคือผลโดยตรงของการตัดไม้ทำลายป่า
  เกิดความแห้งแล้ง
  เกิดอากาศเป็นพิษ
  เกิดพายุพัดกระหน่ำ
  เกิดฝนตกหนัก
8. ใครช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
  หน่อยเผาวัชพืชในแปลงเพาะปลูก
  ป้อมนำขวดแก้วที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำอีก
  ก้อยนำน้ำจากการซักผ้ามาล้างจาน
  แนนนำสัตว์ป่ามาเลี้ยง
9. ข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยวิธีการแปรรูป
  แพรนำโทรศัพท์ที่ใช้แล้วมาขายต่อ
  พลอยนำผักตบชวามาสานเป็นกระเป๋า
  ปิงซื้อเสื้อยืดจากประตูน้ำมาขายต่อที่ตลาดนัด
  ป้องขายเครื่องเขียนโดยโฆษณาว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
10. ถ้าสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอำพันปรากฏ ผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
  เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ
  พยายามเร่งเครื่องให้เร็วที่สุด
  ให้ผู้ขับขี่หยุดรถทันที
  ให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile