แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,กฎหมาย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ มีผลกระทบต่อบุคคลในด้านใด ?
  จำกัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
  จำกัดหน้าที่และสิ ทธิ
  จำกัดหน้าที่ และเสรี ภาพ
  จำกัดด้านงบประมาณและหลักสูตร
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ บัญญัติให้กระทาโดยอำนาจใด ?
  โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  โดยกฎหมายการศึกษา
  ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้วันที่ใด ?
  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๒
  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๒
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒(ฉบับที่๑)ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด ?
  ๑๔ ส.ค. ๒๕๔๒
  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๑๔ ก.ย. ๒๕๔๒
  ๑๕ กันยายน ๒๕๔๒
5. การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ หมายถึงข้อใด ?
  กระบวนการเรียนรู้
  การจัดการเรียนการสอน ตลอดชีวิต
  การจัดโครงสร้างการบริ หาร
  การตรวจสอบคุณภาพ
6. พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕มีผลบังคับใช้วันที่ใด ?
  ๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๑ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๕
7. พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ใด ?
  ๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๐ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๑ ธ.ค. ๒๕๔๕
  ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๕
8. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ ๒๕๔๒(ฉบับที่๑) ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ใด?
  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๒
  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๒
  ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๒
9. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ออกตามกฎหมายใด ?
  ม. ๒๙ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
  ม. ๕๐ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
  ม. ๒๙ ม. ๕๐ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐
  ไม่มีข้อถูก
10. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของใคร ?
  นายกรัฐมนตรี
  รัฐสภา
  ก.ค.ศ
  รัฐมนตรี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile