ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ 1

,ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. الْمُعَامَلاَتُ ( อัลมุอามะลาตุ ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
  การทำธุรกรรม
  เจ้าของ
  ความจำเป็น
  การโอน
2. البَنْكُ
  3
  โรงเรียน
  โรงพยาบาล
  ธนาคาร
3. نَقْلٌ ( นักลุน ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
  บัตร
  เจ้าของ
  การขนย้าย
  การยืม
4. مُؤَسَّسَةٌ ( มุอัสสาสะห์ ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
  ความจำเป็น
  เครื่องมือ
  เจ้าของ
  สถาบัน องค์กร
5. السَّرِقَةُ ( อัซซะริก่อตู้ ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
  การลักขโมย
  บัตร
  เจ้าของ
  เช็ค
6. الشِّيْكُ ( อัชชีกุ ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
  การยืม
  เวนิส
  เช็ค
  เงิน
7. تَحْوِيْلٌ ( ตะห์วีลุน ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
  เงิน
  การยืม
  เจ้าของ
  การโอน
8. دَفْعٌ ( ดัฟอุน) ตรงกับความหมายข้อใด ?
  การจ่าย
  การยืม
  บัตร
  สูญหาย
9. الحَاجَةُ ( อัลฮายะตุ ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
  การทำธุรกรรม
  เจ้าของ
  ความจำเป็น
  การโอน
10. الضِّيَاعُ ( อัตดิยาอุ ) ตรงกับความหมายข้อใด ?
  การลักขโมย
  สูญหาย
  ความจำเป็น
  เงิน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile