โปรแกรมกราฟิก หลักการใช้สี
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การสร้างสภาพสีโดยรวม (Tonality) หมายถึง
  การทาสีทีละภาพ
  การทำ ให้เป็นสีโดยภาพเดียว
  การทำ ให้เป็นสีโดยภาพรวม
  การทาสีหลายภาพพร้อมกัน
2. Dominance หมายถึง
  จุดเด่น ขาว ดำ
  จุดเด่นจากแม่สี
  จุดเด่น
  จุดเด่นจากสี
3. การใช้สีเอกรงค์ (Monochrome) หมายถึงการใช้สีแบบใด
  การใช้สีที่ใกล้เคียงกัน
  การใช้สีคู่
  การใช้สีเดียว
  การใช้สีแตกต่าง
4. Symple Harmony แปลว่า
  กลมกลืนโดยใช้สีใกล้เคียง
  กลมกลืนด้วยค่าของน้า หนักของสีๆเดียว
  กลมกลืนคนละสี
  กลมกลืนสีต่างกัน
5. การใช้สีกลมกลืน (Harmony) หมายถึง
  การแตกแยกกันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยขัดแย้งกัน
  การเคียงคู่กันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยไม่ขัดแย้ง
  การเคียงคู่กันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยขัดแย้ง
  การแตกต่างกันของสีต่างๆ ซึ่งไปด้วยกัน โดยไม่ขัดแย้งกัน
6. Total Value Harmony หมายถึง
  กลมกลืนคนละสี
  กลมกลืนโดยใช้สีใกล้เคียง
  กลมกลืนสีต่างกัน
  กลมกลืนด้วยค่าของหน้า หนักของสีๆเดียว
7. ระยะของสีโดยทั่วไป แบ่งเป็น 3 ระยะ มีอะไรบ้าง ตามลำดับ
  ระยะใกล้ ระยะไกล ระยะกลาง
  ระยะกลาง ระยะใกล้ ระยะไกล
  ระยะไกล ระยะกลาง ระยะใกล้
  ระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล
8. Tone หมายถึงอะไร
  สีกลมกลืนโดยใช้แม่สี
  สีกลมกลืนโดยใช้สีเดียว
  สีกลมกลืนโดยใช้สีคู่ผสม
  สีกลมกลืนโดยใช้วรรณะของสี
9. Two Colors Mixing หมายถึง
  สีกลมกลืนโดยใช้แม่สี
  สีกลมกลืนโดยใช้สีคู่ผสม
  สีกลมกลืนโดยใช้วรรณะของสี
  สีกลมกลืนโดยใช้สีเดียว
10. โดยการกลับ สีที่แก่มาเป็นสีอ่อนด้วยการผสมสีขาว หรือทา ให้เจือจางลงเพื่ออะไร
  เพื่อให้มีน้ำหนักอ่อนกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสีที่อ่อน
  เพื่อให้มีน้ำหนักแก่กว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสีที่แก่
  เพื่อให้มีน้ำหนักอ่อนกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสีที่แก่
  เพื่อให้มีน้ำหนักแก่กว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสีที่อ่อน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile