แนวข้อสอบ การบริหารงานวิชาการ

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุ่งเน้นผู้เรียนสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง มีทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิใจในความเป็นไทย ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
  ก่อนประถมศึกษา
  ประถมศึกษา
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. การที่ครูประจำชั้นปลูกฝังค่านิยม เรื่อง การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติ สอดคล้องกับจุดเน้นการนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการลงสู่การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับชั้นใดมากที่สุด
  ป.1-3
  ป.4-6
  ม.1-3
  ม.4-6
3. การจัดการเรียนการสอนให้ยึดสิ่งใดเป็นสำคัญ
  ยึดมาตรฐานการศึกษา
  ยึดตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้
  ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  กระบวนการจัดการเรียนการสอน
4. แผนการพัฒนาคุณภาพ ควรยึดอะไรเป็นฐาน
  มาตรฐานการศึกษา
  เงื่อนไขการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
  ความต้องการของสถานศึกษา และความต้องการของชุมชน
  คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  การพัฒนาคุณภาพ
  การควบคุมคุณภาพ
  การตรวจสอบคุณภาพ
  การประเมินคุณภาพ
6. เน้นเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับระดับการศึกษาข้อใด
  ระดับก่อนประถมศึกษา
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
7. ผู้ใดมีบทบาทสำคัญที่สุดในระบบการแนะแนวในโรงเรียน
  ผู้ปกครอง
  ครูแนะแนว
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ครูที่ปรึกษาหรือครุประจำชั้น
8. หน่วยงานใดต่อไปนี้ มีหน้าที่กำหนดสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
  เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  เพื่อทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
  เพื่อหาจุดบกพร่องของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
10. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากนักเรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นใครมีบทบาทสำคัญในการพิจารณา ให้นักเรียนซำ้ชั้นได้
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ครูผู้สอนประจำชั้น
  ผอ. สพท.
  คณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งตั้ง
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS