ข้อสอบชุดที่ 1 การบริหารงานวิชาการ

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

1. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการออกจากโรงเรียน ที่ต้องกรอกเอกสาร ปพ.1
  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
  จบการศึกษาภาคบังคับ
  จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับการประเมินตรงกับข้อใด
  ผ่าน ไม่ผ่าน
  ดีเยียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
  ดีเยี่ยม ดี ผ่าน
  ดีเยี่ยม ดีมาก ผ่าน
3. คุณภาพของเครื่องมือวิจัย ข้อใดมีความสำคัญที่สุด
  ความตรง
  ความเชื่อมั่น
  ความยาก
  อำนาจจำแนก
4. วัดได้ผลเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับของเดิม ตรงกับคุณภาพของเครื่องมือวิจัยข้อใด
  ความตรง
  ความเที่ยง
  ความเชื่อมั่น
  อำนาจจำแนก
5. ข้อใดคือหัวใจของการบริการแนะแนว
  บริการการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
  บริการจัดวางตัวบุคคล
  บริการสนเทศ
  บริการให้คำปรึกษา
6. ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับปรัชญาของการแนะแนว
  พฤติกรรมของมนุษย์ย่อมมีสาเหตุ
  มนุษย์ทุกคนย่อมมีปัญหา
  มนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งบุคลิกภาพ
  มนุษย์มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงยิ่ง
7. เอกสารหรือหลักฐานทางราชการ ข้อใดต้องลงนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปพ.2
  ปพ.4
  ปพ.8
  ปพ.9
8. ปพ.8 ตรงเอกสารหลักฐานทางราชการข้อใด
  สมุดบันทึกผลการเรียนรู้
  ระเบียนสะสม
  แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
9. การบริหารงานวิชาการ เรื่องใดไม่ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
  การวัดผล การประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
  การวางแผนงานด้านวิชาการ
  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
10. ผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตรงกับข้อใด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สถานศึกษา
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS