แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ควรจัดลักษณะรูปแบบใด
  กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น
  จัดเป็นรายวิชา
  จัดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
  จัดตามประสบการณ์ของครูผู้สอน
2. ข้อใดคือช่วงของวัยเด็กที่สำคัญที่สุดที่สมองของ เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว
  0 – 1 ปี
  0 – 3 ปี
  1 – 3 ปี
  3 – 5 ปี
3. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการจัดทำแผนการจัด ประสบการณ์ให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร
  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธ ศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้
  กำหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์
4. วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมที่สุดของพ่อ แม่ในการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เด็ก คือ วิธีการ แบบใด
  แบบรักมาก
  แบบลงโทษ
  แบบควบคุมเข้มงวด
  แบบประชาธิปไตย
5. อิริคสัน (Erikson) ได้ให้ความสำคัญของเด็กปฐมวัยว่าอย่างไร
  เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว
  เด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี เป็นวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต
  การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากพฤติกรรม
  ผิดหมดทุกข้อ
6. การสอนมอนเตสเชอรี่ เป็นพัฒนาการด้านใด
  พัฒนาการทางร่างกาย
  พัฒนาการสังคม
  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
  พัฒนาทางด้านสติปัญญา
7. กิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้เปล่งเสียงเลียนแบบคำพูดของคน เสียงสัตว์ต่างๆ เป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านใด
  การส่งเสริมจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์
  ทักษะทางด้านอารมณ์และจิตใจ
  ทักษะทางสังคม
  ทักษะทางภาษา
8. ข้อใด ไม่ได้ เป็นพฤติกรรมการเล่นของเด็ก
  การขว้างปาวัตถุไปมา
  การอ่านหนังสือ
  การหัดร้อยลูกปัด
  การทำสวนดอกไม้
9. จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาปฐมวัยเพื่ออะไร
  เพื่อให้เด็กเรียนเก่ง
  เพื่อจับผิดครู
  เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
  เพื่อช่วยเหลือเด็ก
10. ระยะเวลาเรียนที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้ กับเด็กปฐมวัย คำนึงถึง
  ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ
  อายุ
  สิ่งแวดล้อม
  สภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติ ปัญญา
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์