แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. สิ่งที่ให้แก่ผู้เรียนและมีผลทำให้ผู้เรียนทำพฤติกรรมที่พึงปรารถนาซ้ำอีกเรียกว่า
  รางวัล
  แรงเสริม
  การตอบสนอง
  ตัวแหย่หรือสิ่งเร้า
2. ข้อใดคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
  จัดสภาพแวดล้อมของเด็ก
  เพื่อให้เด็กได้ทดลอง
  เพื่อให้ครูได้วางแผนจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็ก
3. พัฒนาการทางร่างกายของเด็ก จะเคลื่อนไหวสิ่งใดก่อน
  คลาน
  คืบ
  ยืน
  เดิน
4. การสอนมอนเตสเชอรี่ เป็นพัฒนาการด้านใด
  พัฒนาการทางร่างกาย
  พัฒนาการสังคม
  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
  พัฒนาทางด้านสติปัญญา
5. การประเมินเด็กปฐมวัยยึดวิธีการใดเป็นส่วน ใหญ่
  การสัมภาษณ์
  การสังเกต
  การทดสอบ
  การตอบคำถาม
6. การเล่นเกมการศึกษา เป็นการฝึกให้เด็กมีพัฒนาการด้านใด
  เป็นการฝึกการสังเกตและจำแนก
  เป็นการฝึกคิดหาเหตุผล
  เป็นการเรียนรู้ทักษะและพื้นฐานต่างๆ
  ถูกทุกข้อ
7. วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมที่สุดของพ่อ แม่ในการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เด็ก คือ วิธีการ แบบใด
  แบบรักมาก
  แบบลงโทษ
  แบบควบคุมเข้มงวด
  แบบประชาธิปไตย
8. การจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ ที่มีความเสี่ยงต่อสภาพความผิดปกติ ซึ่ง พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด มากที่สุดคือ กลุ่มเด็กอายุเท่าใด
  ต่ำกว่า 1 ปี
  ต่ำกว่า 2 ปี
  ต่ำกว่า 3 ปี
  ต่ำกว่า 4 ปี
9. การสอนตามแนวคิดนีโอ – ฮิวแมนิส (Neo – Humanist) มีแนวคิดที่เชื่อว่า….?
  เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากการเลียนแบบ
  การสอนภาษาให้กับเด็กต้องเป็นการสอน ภาษาที่สื่อความหมายกับเด็ก
  เด็กเปรียบเสมือนกิ่งไม้ไผ่อ่อนๆ ที่ดัดได้
  เด็กจะสืบค้นหาข้อมูลเพื่อหาคำตอบของตน เอง
10. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัย
  มุมบ้าน
  มุมหนังสือ
  มุมเกมการศึกษา
  มุมบล็อก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์