บทที่7 วิกฤตการณ์พลังงาน

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ประเทสไทยควรนำพลังงานจากแหล่งใดมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน
  ความร้อนใต้พิภพ
  ลม
  แสงอาทิตย์
  คลื่น
2. การผลิตไฟฟ้าจากน้ำจากเขื่อนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
  มลพิษทางดิน
  มลพิษทางน้ำ
  ป่าไม้ถูกทำลาย
  มลพิษทางอากาศ
3. เหตุการณ์ใดก่อให้เกิดวิกฤตการณ์น้ำมันที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก
  การขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มโอเปค
  การเกิดสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรัก
  การขึ้นราคาน้ำมันสำเร็จรูปของประเทศสิงห์คโปร์
  การขึ้นราคาทองคำ แลพความผันผวนของราคาหุ้น
4. หลังจากเกิดวิกฤตพลังงานจะเดิกเหตุการณ์ใดมาเป็นอันดับแรก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่
  ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น
  ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น
  ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้น
  ราคาหุ้นผันผวน
5. ข้อใดเป็นแนวทางในการแก้ใขปัญหาการลดลงของโอโซน
  ปลูกต้นไม้
  ใช้พลังงานหมุนเวียน
  ไม่ใช้พลังงานจากฟอสชิล
  ลกการใช้สารชีเอฟซี
6. ข้อใดเป็นวิกฤตการณืพลังงาน
  การใช้พลังงานพุ่มเฟือย
  ปริมาณน้ำมันสำรองลดลง
  ความต้องการน้ำมันพิ่มขึ้น
  กลุ่มผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกขึ้นราคาน้ำมัน
7. แนวทางแก้ใขปัญหาจาการขากแคลนพลังงานที่ดีที่สุดคือข้อใด
  ใช้มาตราการด้านกฏหมายบังคับ
  ให้รางวัลแก่ผู้ประหยัดพลังงาน
  สร้างจิตสำนึกด้านการอนุลักษ์พลังงาน
  คิดคุ้นวิธีการผลิตพลังงานจากพืช
8. )ระเทศไทยควรสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน้ำจากเขื่อนเพิ่มอีกหรือไม่ เพราะเหตุใด
  ควรสร้าง เพราะเป็นการลงทุนต่ำ และได้ผลตอบแทนสูง
  ควรสร้าง พราะมีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าขายให้เพื่อนบ้าน
  ไม่ควรสร้าง เพราะเป็นการทำลายสะภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้
  ไม่ควรสร้าง เพราะไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อน
9. นักเรียนเห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยหรือไม่ เพราะเหตุใด
  ไม่เห็นด้วย เพราะยังขาดเทคโนโลยีในการจัดารด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  ไม่เห็นด้วย เพราะระชาชนส่วนใหญ่ต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
  เห็นด้วย เพราะมีวุตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์เป็นจำนวนมาก
  เห็นด้วย เพราะผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์
10. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตการณ์พลังงานในปัจจุบัน
  การใชพลังงานฟุ่มเฟือย
  ประเทศต่างๆซื้อน้ำมันไปกักตุนไว้
  พลังงานเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป
  พลังงานเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์