องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ฮาร์ดแวร์ ( Hardware ) สามารถแบ่งส่วนพื้นฐานของฮาร์ดแวร์เป็นกี่หน่วย
  2 หน่วย
  3 หน่วย
  4 หน่วย
  5 หน่วย
2. ผู้ปฏิบัติการ คืออะไร
  บุคคลที่ทำหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์ต่างๆหรือโปรแกรมเพื่อสั่งงาน
  ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้
  ทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ
  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ที่คอยปิดและเปิดเครื่อง และเฝ้าดูจอภาพเมื่อมีปัญหา
3. ซอฟแวร์ ( Software ) คืออะไร
  หน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาต์พุต
  หน่วยรับหรืออินพุต(Input Unit)
  เป็นอุปกรณ์ที่สามารถจับต้องได้
  โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน
4. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ บุคลากร ข้อมูลและสารสนเทศ และกระบวนการทำงาน
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ บุคลากร ข้อมูลและสารสนเทศ และความคิด
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และบุคลากร
  ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ บุคลากร และการทำงาน
5. สารสนเทศ หมายถึงอะไร
  ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน
  กระบวนการทำงาน
  ข้อสรุปต่างๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์
  ดูแลข้อมูลผ่านระบบจัดการข้อมูล
6. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software ) คืออะไร
  หัวใจหลักของหน้าเว็บไซต์
  ออกแบบและจัดวางตำแหน่งของโมดุล
  โปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ
  ควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
7. ผู้บริหารฐานข้อมูล ทำหน้าที่อะไร
  ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลผ่านระบบจัดการข้อมูล
  ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้
  ทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ
  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ที่คอยปิดและเปิดเครื่อง และเฝ้าดูจอภาพเมื่อมีปัญหา
8. ผู้จัดการระบบ คืออะไร
  ทำหน้าที่ดูแลข้อมูลผ่านระบบจัดการข้อมูล
  ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน
  ทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ
  ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้
9. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ทำหน้าที่อะไร
  ทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ
  ทำหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์ต่างๆ
  เขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงาน
  ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้
10. หน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาต์พุต ( Output Unit ) ทำหน้าที่อะไร
  ทำหน้าที่รับข้อมูลและโปรแกรมเข้าเครื่อง
  ทำหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
  ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล
  ทำหน้าที่ประมวลผล
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์