แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/10

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม
  สำนักงานรัฐมนตรี
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ข้อใดไม่จัดอยู่ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้แทนองค์กรเอกชน
  ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลาม
  ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
  ผู้แทนคณะสงฆ์
3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา
  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
  จัดสรรงบประมาณ
  พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
  ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา
4. ข้อใดไม่จัดอยู่ในการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
5. การแบ่งส่วนราชการในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกเป็นกฎหมายใด
  ระเบียบ
  กฎกระทรวง
  พระราชกฤษฎีกา
  ประกาศ
6. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พิจารณาเสนอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การเสนอจัดตั้งงบประมาณ
  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การสนับสนุนทรัพยากร
7. สำนักงานรัฐมนตรีมีใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขานุการรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวง
  เลขารัฐมนตรี
8. การแบ่งส่วนราชการภายในของเขตพื้นที่การศึกษา ออกเป็นกฎหมายใด
  ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประกาศกระทรวง
  กฎกระทรวง
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
  กำหนดนโยบาย
  กำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
  กำหนดงบประมาณ
10. สภาการศึกษา มีหน้าที่ให้ความเห็นหรือคาแนะนาในเรื่องใด
  งบประมาณ
  มาตรฐานการศึกษา
  กฎหมายและกฎกระทรวง
  แผนการศึกษาแห่งชาติ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์