แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/10

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. การแบ่งส่วนราชการภายในของเขตพื้นที่การศึกษา ออกเป็นกฎหมายใด
  ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประกาศกระทรวง
  กฎกระทรวง
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
  กำหนดนโยบาย
  กำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
  กำหนดงบประมาณ
3. ส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม
  สำนักงานรัฐมนตรี
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พิจารณาเสนอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การเสนอจัดตั้งงบประมาณ
  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การสนับสนุนทรัพยากร
5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา
  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
  จัดสรรงบประมาณ
  พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
  ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา
6. ข้อใดไม่จัดอยู่ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้แทนองค์กรเอกชน
  ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลาม
  ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
  ผู้แทนคณะสงฆ์
7. สภาการศึกษา มีหน้าที่ให้ความเห็นหรือคาแนะนาในเรื่องใด
  งบประมาณ
  มาตรฐานการศึกษา
  กฎหมายและกฎกระทรวง
  แผนการศึกษาแห่งชาติ
8. สำนักงานรัฐมนตรีมีใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขานุการรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวง
  เลขารัฐมนตรี
9. การแบ่งส่วนราชการในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกเป็นกฎหมายใด
  ระเบียบ
  กฎกระทรวง
  พระราชกฤษฎีกา
  ประกาศ
10. ข้อใดไม่จัดอยู่ในการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์