วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ได้ชื่อว่า “จาตุรงคสันนิบาต”
  วันอาสาฬหบูชา
  วันมาฆบูชา
  วันเข้าพรรษา
  วันวิสาขบูชา
2. วันอัฐมีบูชามีความสำคัญอย่างไร ตรงกับวันใด
  วันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาโปรดพระประยูรญาติ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
  วันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาโปรดพระประยูรญาติ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
  วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
  วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันเข้าพรรษา
  วันอัฐมีบูชา
4. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
  ส้มเช้งไปเวียนเทียนที่วัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ส้มโอตั้งใจทำการบ้าน
  ส้มเปรี้ยวช่วยแม่ทำกับข้าว
  ส้มหวานอ่านหนังสือเตรียมสอบ
5. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพิธีทอดผ้าป่า
  พิธีทอดผ้าป่ารื้อฟื้นขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 4
  วัดหนึ่งสามารถจัดให้มีพิธีทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้
  เพื่อช่วยลดความยากลำบากของพระสงฆ์ในการแสวงหาจีวร
  มีกำหนดระยะเวลาจำกัดแน่นอน
6. ข้อใดมิใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา
  พระอรหันต์จำนวน 1,250 องค์ มาประชุมกันที่ ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร
  พระอรหันต์ทั้งหมดมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
  เป็นวันเพ็ญเดือน 3 ที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
  พระอรหันต์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นบวชให้โดยพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
7. การทอดกฐินนั้นมีกำหนดในช่วงเวลาใด
  ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
  ตั้งแต่วันแรม 15 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12
  ตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12
  ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
8. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
  วันอาสาฬหบูชา-วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3
  วันอาสาฬหบูชา-พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
  วันวิสาขบูชา-พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน
  วันวิสาขบูชา-อัฐมีบูชา
9. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใดไม่เป็นวันหยุดราชการ
  วันเข้าพรรษา
  วันมาฆบูชา
  วันออกพรรษา
  วันอาสาฬบูชา
10. หลักธรรมใดถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
  ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
  ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  หิริ โอตัปปะ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์