พระพุทธ

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. อะไรคือมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา
  ทรงต้องการที่จะพ้นจากโลก
  ทรงเบื้อหน่่ายชีวิตในราชสำนัก
  ทรงพิจารณาเมื่อเห็นเทวฑูตทั้ง 4
  ทรงเบื่อหน่ายที่จะอยู่เป็นฆราวาส
2. ประเทศใดต่อไปนี้ที่มีการนับถือพระพุทธศาสนาเก่าแก่ที่สุด
  เนปาล
  ญี่ปุ่น
  เกาหลี
  จีน
3. ข้อใดคือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของอารยธรรมสำหรับผู้นำ
  ทศพิธราชธรรม
  อริยสัจ �4
  ไตรสิกขา (ศีล �สมาธิ �ปัญญา)
  อิทธิบาท �4
4. การเผยแผ่พระศาสนาเกิดขึ้นในสมัยใด
  1. �พระอานนท์
  2. �พระมหากัสปะ
  3. �พระเจ้าอโศกมหาราช
  4. �พระอุบาลี
5. พระพุทธรูปปางนาคปรกเป็นพระพุทธรูปที่แสดงพุทธประวัติตอนใด
  ประสูติ
  ตรัสรู้
  ปรินิพาน
  เสวยวิมุตติสุข
6. วิธีคิดของพระดุทธเจ้าที่สอดคล้องกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ �คือข้อใด
  สังคหวัตถุ � 4
  พรหมวิหาร �4
  อิทธิบาท �4
  อริยสัจ �4
7. การประพฤติตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงกับความหมายของธรรมะข้อใด
  ทาน
  ปิยวาจา
  อัตถจริยา
  สมานัตตตา
8. บุคคลใดมีวิธีคิดตามหลักพระพุทธเจ้า
  เกสรคิดว่าการสอบตกเป็นเรื่องของกรรรมเก่า
  กุหลาบคิดว่าสอบได้คะแนนดีเป็นเรื่องของโชคช่วย
  ดาวเรืองคิดหาอุบายลอกข้อสอบเพื่อน �เพื่อให้สอบได้
  วิชัยนำข้อสอบที่สอบแล้วได้คะแนนไม่ดีมาศึกษาหาสาเหตุว่า ทำไใจึงสอบได้คะแนนตำ่
9. ในประเทศญี่ปุ่นพุทธศาสนิกชนนับถือลัทธิใดควบคู่กับพระพุทธศาสนา
  นิกายเชน
  นิการนิชิเรน
  นิการเถรวาท
  นิกายวัชรยาน
10. ข้อใด มิใช่ �การบำเพ็ยทุกรกริยาของพระพุทธเจ้า
  เดินลุยไฟ
  อดพระกายาหาร
  กลั้นลมหายใจเข้า-ออก
  กดพระทนต์กับพระทนต์แล้วเอาลิ้นกดที่เพดานปาก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์