พระพุทธ

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. สุวัณณหังสชาดกให้ข้อคิดในเรื่องใด
  กการรู้จักเสียสละ
  การรู้คุณคน,การตอบแทนบุญคุณ
  การไม่โลภเกินประมาณ
  การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน
2. พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปที่แสดงพุทธประวัติในเรื่องใด
  เมื่อทรงอ้างแม่พระธรณีเป็นพยานแก่พระยามาร
  เมื่อทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์
  เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน
  เมื่อทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
3. วิธีคิดของพระดุทธเจ้าที่สอดคล้องกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ �คือข้อใด
  สังคหวัตถุ � 4
  พรหมวิหาร �4
  อิทธิบาท �4
  อริยสัจ �4
4. ในประเทศญี่ปุ่นพุทธศาสนิกชนนับถือลัทธิใดควบคู่กับพระพุทธศาสนา
  นิกายเชน
  นิการนิชิเรน
  นิการเถรวาท
  นิกายวัชรยาน
5. “บุคคลควรพอใจในสิ่งที่ตนมีและยินดีในสิ่งที่ตนได้” คำกล่าวนี้สอดคล้องกับชาดกเรื่องใด
  สุวัณณหังสชาดก
  มิตตวินทุกชาดก
  นันทิวิศาลชาดก
  ราโชวาทชาดก
6. อะไรคือมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา
  ทรงต้องการที่จะพ้นจากโลก
  ทรงเบื้อหน่่ายชีวิตในราชสำนัก
  ทรงพิจารณาเมื่อเห็นเทวฑูตทั้ง 4
  ทรงเบื่อหน่ายที่จะอยู่เป็นฆราวาส
7. การประพฤติตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงกับความหมายของธรรมะข้อใด
  ทาน
  ปิยวาจา
  อัตถจริยา
  สมานัตตตา
8. พระพุทธรูปปางใดที่มีเครื่องประกอบทำเป็นดอกบัวรองเป็นฐานที่ประทับ
  ปางประทานพร
  ปางมหาปาฏิหาริย์
  ปางประทานอภัย
  ปางปฐมเทศนา
9. การเผยแผ่พระศาสนาเกิดขึ้นในสมัยใด
  1. �พระอานนท์
  2. �พระมหากัสปะ
  3. �พระเจ้าอโศกมหาราช
  4. �พระอุบาลี
10. ข้อใดคือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของอารยธรรมสำหรับผู้นำ
  ทศพิธราชธรรม
  อริยสัจ �4
  ไตรสิกขา (ศีล �สมาธิ �ปัญญา)
  อิทธิบาท �4
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์