วิชาการศึกษา (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดสอดคล้องกับปรัชญาที่ว่า คนมีความแตกต่างกัน
  สันดอนขุดได้ แต่สันดานขุดไม่ได้
  คนเรามีเตี้ยมีสูง
  ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ปลูกอู่ตามใจผู้นอน
  คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก
2. เสียงกระดิ่ง จากการทดลองของ พาฟลอฟ คือข้อใด
  UCS
  CS
  UCR
  CR
3. Sigmund Freud อยู่ในกลุ่มนักจิตวิทยาใด
  โครงสร้างจิต
  หน้าที่จิต
  จิตวิเคราะห์
  พฤติกรรมนิยม
4. น้ำลายหลั่งจากผงเนื้อ จากการทดลองของ พาฟลอฟ คือข้อใด
  UCS
  CS
  UCR
  CR
5. ข้อใดเป็นทฤษฎีของ โคลเลอร์
  Classical Conditioning
  Connectionism
  Operant Conditioning
  Insight Learning
6. การตอบสนองที่เคยปรากฎจะไม่ปรากฎถ้านำสิ่งเร้านั้นออก เป็นกฎแห่งการเรียนรู้ข้อใด
  law of extinction
  law of spontaneous recovery
  law of generalization
  law of discrimination
7. ข้อใดเป็นพฤติกรรมแบบ Covert Behvior
  การฝัน
  การยืน
  การทำงานของหัวใจ
  การนอน
8. มีหน้าที่สร้างอุดมคติที่พึงปรารถนาของสังคมเป็นมโนธรรม คือข้อใด
  Id
  Ego
  Super ego
  non-ego
9. จิตวิทยา ตามความหมายใหม่ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องใด
  พฤติกรรม
  วิญญาณ
  การเรียนรู้
  ถูกทุกข้อ
10. เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กเสียก่อน
  ดิวอี้
  รุสโซ
  วิลเฮล์ม วุ้นท์
  ฟรอยด์
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์