ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. "ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ผู้อื่น" ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. Self- Development
  ข. Service Mind
  ค. Working Achievement Motivation
  ง. Team Work
2. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher?s Ethics and Integrity) ตรงกับตัวบ่งชี้ในข้อใด
  ก. การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตาม
  ข. การเสริมแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน
  ค. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
  ง. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
3. ครูปฏิบัติตน "เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ" ครูมีสมรรถนะตรงกับข้อใ
  ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
  ข.การบริการที่ดี
  ค.การพัฒนาตนเอง
  ง.การทำงานเป็นทีม
4. "กำหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน" พฤติกรรมดังกล่าวตรงกับสมรรถนะใด
  ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
  ข.การบริการที่ดี
  ค.การพัฒนาตนเอง
  ง.การทำงานเป็นทีม
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
  ข. การพัฒนาผู้เรียน
  ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ง. การบริหารครู
6. "มีการขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้" ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. Team Work
  ข. Service Mind
  ค. Working Achievement Motivation
  ง. Self- Development
7. การพัฒนาตนเอง (Self- Development) ต้องมีพฤติกรรมตรงกับข้อใด
  ก. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การค้นคว้าด้วยตนเอง
  ข. รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงให้ทันสมัย
  ค. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ องค์กรและวิชาชีพ
  ง.ถูกทุกข้อ
8. Student Development ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. การพัฒนาผู้เรียน
  ข. การพัฒนาครู
  ค. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
  ง. การพัฒนาโรงเรียน
9. นักจิตวิทยาคนใดที่ให้แนวคิด ?สมรรถนะเป็นคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ?
  ก. รุสโซ
  ข. ซิกมันด์ ฟรอยด์
  ค. แมคเคิลแลนด์
  ง. สกินเนอร์
10. การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสิ่งใด
  ก. เป็นการดำเนินการตามนโยบาย
  ข. เป็นการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
  ค. ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
  ง. ถูกทุกข้อ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์