ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานใด ?
  ก.กระทรวงศึกษาธิการ
  ข.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ค.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  ง.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. สมรรถนะ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ (Relationship & Collaborative for Learning) ตรงกับข้อใด
  ก. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้
  ข. กำหนดแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือกับชุมชน
  ค. เห็นคุณค่า ให้ความสำคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อื่น
  ง. มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพ
3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. การพัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย
  ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ค. การพัฒนาครูผู้สอน
  ง. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียน
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
  ข. การพัฒนาผู้เรียน
  ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ง. การบริหารครู
5. "จัดทำแผนการวิจัย และดำเนินกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบตามแผนดำเนินการวิจัยที่กำหนดไว้" ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. ภาวะผู้นำครู
  ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ค. การวิเคราะห์สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  ง. การพัฒนาผู้เรียน
6. Student Development ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. การพัฒนาผู้เรียน
  ข. การพัฒนาครู
  ค. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
  ง. การพัฒนาโรงเรียน
7. สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วยสมรรถนะใดบ้าง
  ก. Core Competency สมรรถนะหลัก
  ข. 1.Core Competency สมรรถนะหลัก 2. Functional Competency สมรรถนะประจำสายงาน
  ค. 1.Core Competency สมรรถนะหลัก 2. Functional Competency สมรรถนะประจำสายงาน 3. Competency Functional สมรรถนะประจำตน
  ง. 1.Core Competency สมรรถนะหลัก 2. Functional Competency สมรรถนะประจำสายงาน 3. Competency Functional สมรรถนะประจำตน 4. Competency Core สมรรถนะสายผู้สอน
8. สมรรถนะ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ (Relationship & Collaborative for Learning) ตรงกับข้อใด
  ก. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
  ข. มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
  ค. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ดีขึ้น
  ง. เห็นคุณค่า ให้ความสำคัญในความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อื่น
9. "กำหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน" พฤติกรรมดังกล่าวตรงกับสมรรถนะใด
  ก.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
  ข.การบริการที่ดี
  ค.การพัฒนาตนเอง
  ง.การทำงานเป็นทีม
10. "แสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส" ตรงกับสมรรถนะใด
  ก. Team Work
  ข. Self- Development
  ค. Working Achievement Motivation
  ง. Service Mind
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์