สอบเข้ามหาลัย วิชาสังคมศึกษา

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดคือองค์ประกอบพื้นฐานของสังคมมนุษย์
  เผ่าพันธุ์
  ครอบครัว
  ศาสนา
  ปัจเจกบุคคล
2. - “C’ est à qui , cette maison?”- “_________?”- “_________ qui a un grand jardin avec une piscine.”
  Laquelle , Celle - ci
  Laquelle , Celle
  Celle , Laquelle
  Celle - ci , Laquelle
3. ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
  ไม่มีรัฐก็ไม่มีประชาชน
  ประชาชนคือรัฐ
  รัฐเพื่อประชาชน
  ประชาชนเพื่อรัฐ
4. ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบใดเป็นการผสมผสานระหว่างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย กับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  ทุนนิยมสมัยใหม่
  ทุนนิยมสวัสดิการ
  ทุนนิยมดั้งเดิม
  ทุนนิยมแบบผสม
5. ________ son âge , il travaille encore.
  Pour
  Pour que
  Malgré
  Car
6. ข้อใดแสดงถึงบรรทัดฐานทางสังคมมากที่สุด
  ทำอะไรตามใจคือไทยแท้
  เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
  น้ำขึ้นให้รีบตัก
7. - “Aimez - vous le champagne ou le vin?”- “ __________.” J’ aime le jus de fruits.
  Ni l’ un ni l’ autre
  Rien
  Personne
  Aucune
8. Les enfants pauvres ont souvent __________.
  le ventre creux
  le ventre rempli
  le gros ventre
  le ventre plein
9. สถานภาพทางสังคมเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
  อำนาจและเกียรติยศ
  สิทธิ และหน้าที่
  กฎระเบียบ และความสัมพันธ์
  ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบ
10. “วัง” ในการปกครองแบบจตุสดมภ์ทำหน้าที่คล้ายกระทรวงใดในปัจจุบัน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงกลาโหม
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์