สอบเข้ามหาลัย วิชาสังคมศึกษา

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. Je viens de recevoir sa carte – postale. Elle m’ a écrit pour�________ une bonne nouvelle.
  m’ annoncer
  me parler
  m’ offrir
  me dire
2. ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุด
  เชื้อชาติ
  วัฒนธรรม
  สิทธิ และหน้าที่
  ทุนนิยมแบบผสม
3. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อของศาสนาอิสลาม
  พระเจ้าทรงสร้างชีวิต แล้วปล่อยให้วิวัฒนาการไปตามเงื่อนไข
  พระเยซูคือนะบีหนึ่ง ตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม
  พระเจ้าทรงสร้างโลกหกวัน และวันที่เจ็ดทรงหยุดพักผ่อน
  พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ
4. ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของอังกฤษมีลักษณะเด่นตามข้อใด
  ใช้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา
  มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
  ใช้ระบบสองสภา และมีพรรคการเมืองสองพรรค
5. สาเหตุใดที่ทำให้สถาบันครอบครัวในปัจจุบันประสบปัญหามากที่สุด
  ความผูกพันในครอบครัวมีน้อยลง
  ครอบครัวเดี่ยว ไม่มีญาติผู้ใหญ่ดูแลโดยใกล้ชิด
  สตรีมีบทบาทในสังคมนอกบ้านมากเกินไป
  แรงบีบคั้นจากการแข่งขันกัน การประกอบอาชีพ
6. Les enfants pauvres ont souvent __________.
  le ventre creux
  le ventre rempli
  le gros ventre
  le ventre plein
7. ________ son âge , il travaille encore.
  Pour
  Pour que
  Malgré
  Car
8. การคาดหวังให้ญาติพี่น้องช่วยเหลือกันยามทุกข์ร้อนในสังคมไทยเป็นการจัดระเบียบทางสังคมข้อใด
  จารีต
  ค่านิยม
  วิถีชาวบ้าน
  โลกทัศน์
9. Il reste dans le salon de l’ hôtel toute la journée _______ pofiter�du soleil à la plage.
  afin que
  pour que
  au lieu de
  pour
10. การบรรลุโมกษะของศาสนาฮินดูคืออะไร
  การได้กลับไปรวมเป็นหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้า
  ความหลุดพ้นจากทุกข์
  การมีชีวิตเป็นนิรันดร์ในสวรรค์
  ประสบการณ์ทางจิตซึ่งเป็นผลจากการภาวนา
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์