สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. การกำหนดให้หญิงชาย เมื่อแต่งงานกันต้องจดทะเบียนสมรสเป็นการจัดระเบียบทางสังคมในข้อใด
  บรรทัดฐานทางสังคม
  สถานภาพทางสังคม
  บทบาททางสังคม
  หน้าที่ทางสังคม
2. ข้อใดมิใช่องค์กร ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
  ผู้ตรวจการแผ่นดินของสภา
  คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนห่งชาติ
  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
3. องค์กรตามข้อใด มิได้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชแห่งชาติ
  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ
  ศาลปกครอง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
4. บุคคลใดมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  คนพิการ
  คนวิกลจริต
  นักโทษ
  พระภิกษุ
5. ข้อใดหมายถึงสถาบันทางสังคม
  หน่วยงานที่สมาชิกของสังคมดำเนินกิจกรรมต่างๆ
  สมาชิกของสังคมที่รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ
  กิจกรรมของสมาชิกในสังคมที่ดำเนินไปอย่างมีแบบแผน
  ชุดของกฏเกณฑ์ที่สังคมกำหนดให้สมาชิกดำเนินกิจกรรมต่างๆ
6. ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองการปกครองกับระบบเศรษฐกิจในข้อใดไม่ถูกต้อง
  ประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตย มักจะใช้ระบบเศรฐกิจแบบทุนนิยม
  ประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ มักจะใช้ระบบเศรฐกิจแบบสังคมนิยม
  ระบอบเผด็จการฟา สซิสต์ กับระบบทุนนิยมบังคับ มีหลักการและวิธีการที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
  ระบอบประชาธิปไตยกับระบบทุนนิยมบังคับ มีหลักการและวิธีการที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
7. บุคคลใดเกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินคดีแพ่ง
  พนักงานสอบสวน
  พนักงานคุมประพฤติ
  พนักงานอัยการ
  พนักงานบังคับคดี
8. การรุมประชาทัณฑ์ผู้กระทำผิด เป็นลักษณะของการควบคุมระเบียบสังคมแบบใด
  กฏหมู่
  จารีต
  วิถีประชา
  การขัดเกลาทางสังคม
9. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาพไว้อย่างไร
  มาจากการเลือกตั้งจำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
  มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 100 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
  มาจากการเลือกตั้งจำนวน 100 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
  มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
10. การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ก่อให้เกิดผลข้อใด
  มีความเสมอภาคในสังคมไทย
  มีการกระจายอำนาจการปกครอง
  มีเอกภาพในการควบคุมการบังคับบัญชา
  ลดภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยม
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์