สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. การกำหนดให้หญิงชาย เมื่อแต่งงานกันต้องจดทะเบียนสมรสเป็นการจัดระเบียบทางสังคมในข้อใด
  บรรทัดฐานทางสังคม
  สถานภาพทางสังคม
  บทบาททางสังคม
  หน้าที่ทางสังคม
2. ข้อใดหมายถึงสถาบันทางสังคม
  หน่วยงานที่สมาชิกของสังคมดำเนินกิจกรรมต่างๆ
  สมาชิกของสังคมที่รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ
  กิจกรรมของสมาชิกในสังคมที่ดำเนินไปอย่างมีแบบแผน
  ชุดของกฏเกณฑ์ที่สังคมกำหนดให้สมาชิกดำเนินกิจกรรมต่างๆ
3. บุคคลใดเกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินคดีแพ่ง
  พนักงานสอบสวน
  พนักงานคุมประพฤติ
  พนักงานอัยการ
  พนักงานบังคับคดี
4. ข้อใดมิใช่องค์กร ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
  ผู้ตรวจการแผ่นดินของสภา
  คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนห่งชาติ
  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
5. นายเดชให้เด็กชายดำ ไปลักทรัพย์ของนายขาว โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์ของนานเดช เด็กชายดำหลงเชื่อและทำตาม นายเดชและเด็กชายดำมีความผิดหรือไม่
  นายเดช และเด็กชายดำมีความผิด และได้รับโทษเสมือนเป็นตัวการ
  นายเดช และเด็กชายดำมีความผิดฐานเป็นตัวการ
  นายเดชมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้ ส่วนเด็กชายดำผู้ถูกใช้มีความผิด แต่กฏหมายยกเว้นโทษ
  นายเดชมีความผิดฐานลักษณ์ทรัพย์ ส่วนเด็กชายดำไม่มีความผิด
6. บุคคลใดมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  คนพิการ
  คนวิกลจริต
  นักโทษ
  พระภิกษุ
7. ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุติยภูมิคือข้อใด
  ความสัมพันธ์เกิดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง
  ความสัมพันธ์ที่คู่สัมพันธ์รู้จักกันมานาน
  ความสัมพันธ์ที่คู่สัมพันธ์มีฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมแตกต่างกัน
  ความสัมพันธ์ที่คู่สัมพันธ์มีฐานะทางการงานแตกต่างกัน
8. องค์กรตามข้อใด มิได้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชแห่งชาติ
  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ
  ศาลปกครอง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
9. ศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีประเภทใด
  คดีพิพาทระหว่างประชาชน กับสมาชิดพักการเมือง
  คดีพิพาทระหว่างสมาชิกรัฐสภา
  คดีพิพาทระหว่างประชาชนด้วยกันเอง
  คดีพิพาทระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
10. ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองการปกครองกับระบบเศรษฐกิจในข้อใดไม่ถูกต้อง
  ประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตย มักจะใช้ระบบเศรฐกิจแบบทุนนิยม
  ประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ มักจะใช้ระบบเศรฐกิจแบบสังคมนิยม
  ระบอบเผด็จการฟา สซิสต์ กับระบบทุนนิยมบังคับ มีหลักการและวิธีการที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
  ระบอบประชาธิปไตยกับระบบทุนนิยมบังคับ มีหลักการและวิธีการที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์