แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่7

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. - ?J? aime bien cette paire de chaussures , mais le 35 est trop petit.?- ?Quelle est votre pointure??Qui sont les locuteurs de ce dialogue?
  la cliente / la vendeus
  la cliente / le facteur
  le cordonnier / la vendeuse
  la mère / la fille
2. - ?Qu? est-ce que tu vas manger??- ?Pardon??- ?Je te demande __________.?
  si tu vas manger
  ce que tu vas manger
  que tu vas manger
  comment tu vas manger
3. Mes enfants m? ont dit qu? ils __________ un petit minou?abandonné dans le parc et qu? ils __________ le garder.
  a trouvé / a voulu
  avait trouvé / voudraient
  aurait trouvé / aura voulu
  trouvaient / voudront
4. Elles poursuivent les études à la Sorbonne. Elles y vont _______?les jours. Elles sont _________ contentes d? être étudiantes là.
  tout - tout
  tous - tout
  toutes - toutes
  tous - toutes
5. Je reviendrai à Paris __________ 5 jours.
  il y a
  dans
  en
  depuis
6. J? ai trop bu dans la soirée d? Anna. Alors , j? ai __________.
  la tête qui tourne
  une grosse tête
  la tête en l? air
  une mauvaise tête
7. Il y a deux ans que __________ ici.
  j? habite
  j? habitais
  je suis habité
  j? ai habité
8. - ?Ces deux bagues avec des diamants ne m? ont coûté que?1,500 Baht !!!?- ?C? est donné?La phrase soulignée veut dire : __________.
  On te les a données
  Ça coûte une fortune
  C? est bon marché
  C? est très cher.
9. - ?Mon Dieu , j? ai cassé la fenêtre.?- ?__________ , on peut la fixer plus tard?
  C? est génial
  Quelle chance
  Que c? est bête
  Ne t? en fais pas.
10. Ces tartes - ci sont __________ que celles - là
  meilleures
  mieux
  plus bonnes
  plus bien
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์