ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. การประเมินผลภายนอกครั้งแรก ให้ทำภายในเวลาเท่าใด นับแต่วันที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ใช้บังคับ
  3 ปี
  4 ปี
  5 ปี
  6 ปี
2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งหมดกี่คน
  15 คน
  17 คน
  23 คน
  27 คน
3. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมดกี่คน
  12 คน
  15 คน
  17 คน
  23 คน
4. ใคร เป็นผู้ส่งเสริมให้ระบบ ขบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
  สภาวิชาชีพ
5. ใครเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน คุณภาพการศึกษา
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
  อสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
  ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุให้เป็นรายได้ของสถานศึคกษา
  เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการทำของเป็นรายได้ที่ไม่ต้องส่งทางการคลัง
  ถูกทุกข้อ
7. องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา เป็นองค์กรภายใต้การบริหารของข้อใด
  กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  องค์กรกลาง บริหารงานบุคคล
  สภาวิชาชีพ
  องค์กรอิสระ
8. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสถานศึกษาประเมินผู้เรียน
  พิจารณาจากการพัฒนาผู้เรียน
  พิจารณาจากพฤติกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม
  พิจารณาจากกระบวนการเรียนการสอน
  ถูกทุกข้อพิจารณาจากเวลาเรียน
9. ตาม พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ รัฐพึงจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษา ไม่ถูกต้องในข้อใด
  การศึกษาที่จัดโดยบุคลา ครอบครัวองค์กรมหาชน
  การศึกษาที่จัดโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ
  องค์กรอิสระ องค์กรวิชาชีพ สถาบันสังคม
  ถูกทุกข้อ
10. ตามเจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ควรมีฐานะอย่างไร
  เป็นองค์กรมหาชน
  เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงฯ
  เป็นองค์กรอิสระในกำกับกระทรวง
  ถูกทุกข้อ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์