กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาและระยะเวลาในการจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบใด
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษานอกระบบ
  การศึกษาตลอดชีวิต
  การศึกษาตามอัธยาศัย
2. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
3. ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาในระบบ
  การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่าบุคลากรทางการศึกษา
  ครู
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ผู้บริหารการศึกษา
  ศึกษานิเทศก์
5. ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษาต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับใด
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  อนุปริญญา
  ปริญญาตรี
6. กระทรวงศึกษาธิการมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปของสภาคณะกรรมการกี่องค์กร
  3 องค์กร
  4 องค์กร
  5 องค์กร
  6 องค์กร
7. การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
  2 รูปแบบ
  3 รูปแบบ
  4 รูปแบบ
  5 รูปแบบ
8. คณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนเท่าใด
  ไม่เกิน 3 คน
  ไม่น้อยกว่า 3 คน
  ไม่เกิน 5 คน
  ไม่น้อยกว่า 5 คน
9. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ สพฐ.
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
  การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู้และทักษะด้านคณิตศาตร์และด้านภาษาโดยเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
  ถูกทุกข้อ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์