ค้นหาชุดข้อสอบ

ต้องการสร้างแบบทดสอบ เข้าระบบด้วย DESKTOP เครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อสอบพร้อมเฉลย

ข้อสอบพร้อมเฉลย พหุนาม ม.1 วิชาคณิตศาสตร์

คะแนนสอบทั้งหมด

ลำดับชื่อสกุลรหัสวิชาถูกเวลาทำ
1พาวินี สินวะดี356713/100:25
2พาวินี สินวะดี356716/100:36
3พาวินี สินวะดี356712/100:45
4นันทิตา อยู่ม่วง858216/102:16
5ชัยชนะ ไพรวรรณ์933544/101:38

เลือกจำนวนข้อแสดงผลแต่ละครั้ง (รูปแบบการแสดงของข้อสอบ)

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์

วิทยาการคำนวณ ม.1 ตัวชี้วัดที่ 3

ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 125 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ป.4

ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 27 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบ วิชาการงาน ป.6 หน่วยที่ 5 งานประดิษฐ์

ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 22 ครั้ง

แนวข้อสอบทำใบขับขี่

ข้อสอบใบขับขี่   ชุดมารยาทและจิตสำนึก
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
ข้อสอบใบขับขี่ของจริง.หมวด ป้ายบังคับ
ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เครื่องหมายพื้นทาง
ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบ การบริหารงานวิชาการ
ข้อสอบชุดที่ 2 การบริหารงานวิชาการ
ข้อสอบชุดที่ 1 การบริหารงานวิชาการ
ข้อสอบสมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

แนวข้อสอบครู O-NET

ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by admin Reply 5555 Times
ONET ภาษาไทน

ONET ภาษาไทน

Created by nannitra Reply 5122 Times
ONET วิทยาศาสตร์
ฝึก onet การให้เหตุผล ม.6
ฝึก onet จำนวนจริง ม.6

แนวข้อสอบเข้า ม.1

สอบเข้า ม.1 สาธิต
แบบทดสอบ บทที่ 1

แนวข้อสอบเข้า ม.4

กีฬาโอลิมปิก

กีฬาโอลิมปิก

Created by pattciel Reply 5571 Times
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

แนวข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์

หลักการศึกษา

หลักการศึกษา

Created by apisa Reply 9520 Times

แนวข้อสอบภาษาไทย

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง นิราศนรินทร์ ชั้น ม.4
คำสุภาพและคำราชาศัพท์ ป.5
ONET ภาษาไทย ป.6

ONET ภาษาไทย ป.6

Created by nannitra Reply 5346 Times
ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5

Created by sealplay Reply 5713 Times
แนวข้อสอบภาษาไทย เข้ามหาวิทยาลัย

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

Properties of Quadrilaterals

Properties of Quadrilaterals

Created by Bowiiz Reply 4452 Times
การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การบวกเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนเชิงซ้อน [ รากที่สอง z<sup>1/2</sup>
จำนวนเชิงซ้อน [สมการกำลังสอง ax<sup>2</sup>+bx+c = 0 ]

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์

วิทยาการคำนวณ ม.1  ตัวชี้วัดที่ 3
วิทยาการคำนวณ ม.1
การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ป.4
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)	ประถมศึกษาปีที่  3
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ประถมศึกษาปีที่  6

แนวข้อสอบสังคมศึกษา

ประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด3
ประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด2
ประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด1
จริยธรรม อิสลาม
การเป็นพลเมืองที่ดี

แนวข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา

ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ม.3 (2/12-16/11/2561)
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ม.3
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ม.2 การเลือกใช้บริการสุขภาพในชีวิตประจำวั
หน่วนที่ ๖ สมรรถภาพทางกาย (๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

แนวข้อสอบศิลปะ

ONET ศิลปะ 2553

ONET ศิลปะ 2553

Created by Phatiphat Reply 4775 Times
ศิลปะ ปลายภาค ป.4 เทอม 1 ปี 2560
ศิลปะ ม.1 ชุดที่ 1
เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6
เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6

แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การใช้งานอินเทอร์เน็ต ป.4
การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่าง่าย ป.6
ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ป.6
ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6

แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ

V-NET 2019  PAT

V-NET 2019 PAT

Created by teacherdream Reply 10767 Times
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
English and Speaking 2

English and Speaking 2

Created by Wikanda Reply 8322 Times
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษรอบตัว

แนวข้อสอบสอบตำรวจ

อาเซียน

อาเซียน

Created by yacha Reply 13440 Times
พ.ร.ฎ.ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการ

แนวข้อสอบปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบบรรจุ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบงานสารบรรณ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบท้องถิ่นปี 2562 ชุดที่ 3

แนวข้อสอบกฏหมาย พรบ. ต่างๆ

พรบ.ควบคุมอาคาร
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบการเงินธนาคารและการคลัง
แนวข้อสอบการเงินธนาคารและการคลัง
แบบทดสอบก่อนเรียนกฎหมายคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบสรรพากร

แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 แนวข้อสอบนักวิเครา... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบวิศวกร5 บร... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบนักบริหาร... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเจ้าหน้าท... sheetbook (0)
 แนวข้อสอบนายช่างเท... sheetbook (0)

สร้างชุดข้อสอบต้องให้เครื่อคอมพิวเตอร์เท่านั้น

เฉลยแบบทดสอบ Thaitestonline.com เรื่อง กีฬาแบดมินตัน ชุดวิชาแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องกีฬาแบดมินตัน ชุดวิชาแบบทสอบก่อนเรียน Microsoft 2563 ชุดวิชาแบบทดสอบ ใบขับขี่ Word ชุดวิชาแบบทดสอบเรื่อง การใช้งาน ชุดวิชาแนวข้อสอบ Excel ชุดวิชาแบบทดสอบการใช้โปรแกรม ชั้น ข้อสอบ ชุดวิชา[บทพากย์เอราวัณ ชุดวิชาแบบทดสอบการขายเบื้องต้น (จรรยาบรรณวิชาชีพครู) ชุดวิชาข้อสอบวิชาชีพครู ชุดวิชาแนวสอบ ม.4 ชุดวิชาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นิราศนรินทร์ 51) (หลักสูตร หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ชุดวิชาแบบทดสอบก่อนเรียน 4.0 (Thailand ประเทศไทย 4.0) ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ชุดวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ป.6 (ไดโอด) ชุดที่4 ชุดวิชาพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ThaiTestOnline.com 92332 รายละเอียดชุดวิชา ข้อ 50 วิชาเอก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเฉลย ปฐมวัย ชุดวิชาข้อสอบสมรรถนะครู บรรจุครูผู้ช่วย และการคลัง ชุดวิชาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การธนาคาร การเงิน ชุดที่1 ชุดวิชางานประดิษฐ์ ม.2 ชุดวิชากาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ชุดวิชาขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกา ชุดที่9 พระพุทธศาสนา ใบขับขี่,ข้อสอบใบขับขี่,ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย,เฉลยข้อสอบ,เฉลยข้อสอบใบขับขี่,แบบทดสอบใบขับขี่ ชุดวิชาเรื่อง ชุดวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า ชุดที่6 ชุดวิชาวิชาภาษาไทยม.2 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สมาชิกเข้าระบบ สร้างชุดข้อสอบ กลุ่มใบขับขี่ หรือ ชุดวิชาการสร้่างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม ชุดวิชา[O-NET] Flash จริยธรรม สอบตำรวจ ภาษาไทย(2549) ม.1 O-NET ชุดวิชาคำไวพจน์ วิชาการศึกษา ชุดที่18 ชุดวิชาวิชาสังคมศึกษาม.1 แผ่เมตตาและการบริหารจิต ชุดวิชาวิชาสุขศึกษาป.6 onet ป.4 ม.6 เจริญปัญญา ชุดวิชาสหกรณ์ การปั้น ชุดวิชาฤดูกาลต่างๆ ชุดวิชาวิชาภาษาไทยม.3 ชุดวิชาการสวดมนต์ไหว้พระ ชุดวิชาแบบทดสอบความรู้ และอุดมการณ์ความเป็นครู ชุดวิชาคุณธรรม การแกะสลัก

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - เว็บทำใบขับขี่ สอบบรรจุ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS

google page rank