แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เว็บต่อไปนี้ที่ใช้ค้นหาข้อมูลบน Internet
  www.google.com
  www.sanook.com
  www.yahoo.com
  ถูกทุกข้อ
2. ลักษณะของสารสนเทศที่ดีคือ ข้อใด
  ความเที่ยงตรง
  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
  ทันต่อเวลา
  ถูกทุกข้อ
3. โดยทั่วไปการสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญ ยกเว้นข้อใด
  ผู้ส่งข้อมูล
  บุรุษไปรษณีย์
  ข้อมูล
  ผู้รับข้อมูล
4. ไฟล์รูปภาพใดไม่เหมาะสมในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  JPEG
  BMP
  GIF
  TIF
5. ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด
  ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด
  เป็นการส่งผ่านที่ทันสมัยที่สุด
  ช่วยให้การสื่อสารดียิ่งขึ้น
  เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดวิธีใหม่
6. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
  ความคิด
  ความจำ
  การควบคุมตนเอง
  การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ
7. ข้อใดหมายถึงหน่วยความจำสำรองในระบบ คอมพิวเตอร์
  CPU
  CAI
  ROM
  RAM
8. ในโปรแกรม Excel ,เซลล์ A1=23, B1=10,C1=24 ถ้าจะรวมผลลัพธ์ทั้ง 3 เซลล์ จะใช้คำสั่งในข้อใด
  COUNT
  IF
  AVG
  SUM
9. ในระบบอินเตอร์เน็ตระบบ icon คืออะไร
  ความสามารถในการค้นหาข้อมูล
  การเลือกข้อมูลแล้วสามารถเจาะเข้าไปในข้อมูลนั้นได้อีก
  รูปภาพที่คุณคลิกเพื่อให้คอมพิวเตอร์กำลังทำงาน
  ถูกทุกข้อ
10. stand-alone คือ
  ระบบประมวลผล
  หน่วยแสดงผลทางหน้าจอ
  เครื่องประมวลผลคำ
  ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile