แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใดเข้าถึงข้อมูลได้เร็วที่สุด
  flash drive
  SSD
  Memory Card
  Hard disk
2. ความหมายของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
  พิมพ์เอกสารธรรมดาและรูปภาพได้
  เล่นเกมต่าง ๆ ได้หลายชนิด
  ใช้ Internet ได้
  ดูหนังฟังเพลงได้
3. ถ้าท่านเห็นซีดีไรท์เตอร์ เขียนว่า 30x15x20x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  การบันทึกแผ่น CD-RW ที่เร็วสูงสุด 30x
  การบันทึกแผ่น CD-RW ที่เร็วสูงสุด 15x
  การบันทึกแผ่น CD-R ที่เร็วสูงสุด 20x
  การบันทึกแผ่น CD-R ที่เร็วสูงสุด 30x
4. A316 ตรงกับเลขฐานสิบในข้อใด
  106
  136
  163
  316
5. หน่วยความจำ RAM มีความสามารถอย่างไร
  สามารอ่านและเขียนข้อมูลได้แบบสุ่ม
  เวลาไฟดับข้อมูลไม่สามารถลบได้
  จำข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก
  สามารถดึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วทำการสแกน
6. การกู้ข้อมูล หมายถึงอะไร
  งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลาย และนำข้อมูลสำรองมาใช้
  การส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
  การทำสำเนาข้อมูล
  การจัดเรียงข้อมูลเพื่อการสืบค้น
7. หน่วยประมวลผลกลางมีหน้าที่อย่างไร
  ประมวลผลตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรม
  รับข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจำภายใน เครื่อง
  ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้โดยผ่านหน่วยรับ ข้อมูลและหน่วยแสดงผล
  ถูกทุกข้อ
8. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
  ควบคุมการผลิต
  การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย
  การวางแผนการผลิต
  ถูกทุกข้อ
9. Translator คืออะไร
  ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์
  ระบบปฏิบัติการ
  โปรแกรมช่วยสอน
  ประมวลผลข้อมูล
10. บุคคลใดที่ทำหน้าที่ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลคือข้อใด
  USER
  DBA
  BDMS
  DBSM
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile