แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. จากรูปหมายเลข 1 คืออะไร

  Tuples
  Table
  Attributes
  Relation
2. หน่วยความจำของฮาร์ดดิสก์มีค่าเป็น 1 M = 1.048576 byte หรือ 1 G = 1.073741824 byte หรือประมาณเท่าไร
  10 ล้านไบต์
  100 ล้านไบต์
  1000 ล้านไบต์
  10000 ล้านไบต์
3. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสนทนาออนไลท์
  MSN
  QQ
  Pirch
  Telnet
4. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถ้าสร้างภาพเป็นสีขาวดำจะใช้ Mode ใด
  RGB Color
  CMYK Color
  Grayscale
  Bitmap
5. ระบบเครือข่ายระยะไกลหรือ WAN มีการส่งข้อมูลในลักษณะใด
  แวน
  แพ็กเกจ
  แสน
  เน็ตเวิร์ค
6. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ข้อใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบดังกล่าว
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยประมวลผลกลาง
  หน่วยความจำสองรอง
  หน่วยแสดงผล
7. NECTEC แปลว่า
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  มาตรฐานการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ไฟเบอร์ออฟติค
8. การรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรนั้นหนึ่งคนหรือหลายคน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ คือระบบใด
  DSS
  EIS
  ES
  MIS
9. ข้อใดที่สั่งเลิกทำสิ่งที่กระทำไปแล้วย้อนหลังได้
  Redo
  Undo
  Move
  Redo & undo
10. สิ่งที่เป็นหัวใจของ Internet คือข้อใด
  เครือข่ายระยะใกล้
  เครือข่ายย่อยของแต่ละองค์กร
  เครือข่ายเชื่อมโยง
  ถูกทั้งถูก ก และ ข
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713