วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การสื่อสารข้อมูลหมายถึงอะไร
  การติดต่อกันระหว่างผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูล
  การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้สื่อระหว่างผู้รับและผู้ส่ง
  การถ่ายทอดข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง
  การแลกเปลี่ยนโอนย้ายข้อมูลระหว่างสถานที่ 2 แห่ง
2. OSI คืออะไร
  อุปกรณ์สำคัญในเครือข่ายที่ใช้โอนย้ายข้อมูล
  มาตรฐานที่ใช้ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
  อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
  มาตรฐานที่ใช้รับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
3. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
  ช่องทางการรับ
  ช่องทางการส่ง
  ตัวส่ง
  ตัวรับ
4. ชั้นล่างสุดของการติดต่อสื่อสารคือข้อใด
  Physical
  Presentation
  Datalink
  Application
5. การสื่อสารข้อมูลหมายถึงอะไร
  การติดต่อกันระหว่างผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูล
  การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้สื่อระหว่างผู้รับและผู้ส่ง
  การถ่ายทอดข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง
  การแลกเปลี่ยนโอนย้ายข้อมูลระหว่างสถานที่ 2 แห่ง
6. OSI Model ส่วนผู้ใช้คือข้อใด
  Network,Application
  Transport,Session
  Presentation,Application
  Physical,Datalink
7. ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งานทั่วโลก คือข้อใด
  LAN
  MAN
  AND
  WAN
8. OSI Model ส่วนผู้ใช้คือข้อใด
  Network,Application
  Transport,Session
  Presentation,Application
  Physical,Datalink
9. ชั้นล่างสุดของการติดต่อสื่อสารคือข้อใด
  Physical
  Presentation
  Datalink
  Application
10. OSI Model ส่วนผู้ใช้คือข้อใด
  Network,Application
  Transport,Session
  Presentation,Application
  Physical,Datalink
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile