วิทยาศาสตร์ ชวงชั้นที่ 2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. บุคคลในข้อใดที่ไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนโลหิต
  อู๋ไม่ดื่มกาแฟและไม่สูบบุหรี่
  ก้านไม่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง
  ฟ้าออกกำลังกายอย่างหักโหมเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
  แก้วนอนหลับพักผ่อนในแต่ละวันในเวลาที่เพียงพอ
2. สารในข้อใดที่ขจัดความกระด้างของน้ำ
  โซเดียมคาร์บอเนต
  โซเดียมซิลิเกต
  ฟอสเฟต
  เมทานอล
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ก๊าซละลายได้ดีในน้ำร้อนมากกว่าน้ำเย็น
  กรดอินทรีย์มีสภาพความเป็นกรดน้อยกว่ากรดอนินทรีย์
  สารละลายกรด เบส เกลือ เป็นสารละลายนำไฟฟ้าได้
  สารบริสุทธิ์ 2 ชนิด คือ ธาตุและสารประกอบ
4. อวัยวะใดที่ไม่ใช่อวัยวะที่ทำงานร่วมกันในระบบหายใจ
  จมูก
  หลอดลม
  ปอด
  หัวใจ
5. อวัยวะในข้อใดเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารทั้งหมด
  ไส้ติ่ง ลิ้น คอหอย ปอด
  ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ หัวใจ ไส้ตรง
  ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก
  หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับอ่อน หัวใจ
6. ก่อนที่เราจะรับประทานยารักษาโรค ควรที่จะปฏิบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัย
  อ่านฉลากยาทุกครั้ง
  ปรึกษาคนขายยา
  ปรึกษาพ่อแม่
  ได้รับการตรวจจากแพทย์และรับประทานยาตามแพทย์สั่ง
7. ธาตุที่มีสมบัติเหมือนกับโลหะและอโลหะเรียกว่าอย่างไร
  ไม่มีข้อถูก
  สารประกอบ
  ธาตุกึ่งโลหะ
  สารผสม
8. น้ำดีที่มีคุณสมบัติสามารถช่วยย่อยอาหารได้นั้น ผลิตมาจากอวัยวะส่วนใด
  ตับ
  ม้าม
  ไต
  หัวใจ
9. เราใช้หลักการใดแยกของผสมระหว่างผงถ่านกับลูกเหม็นออกจากกัน
  การระเหย
  การระเหิด
  การตกผลึก
  การกรอง
10. สิ่งแรกของการเปลี่ยนแปลงของสสารเมื่อได้รับความร้อน คือข้อใด
  ขนาดเพิ่มขึ้น
  สสารขยายตัว
  อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง
  สสารเปลี่ยนสถานะ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile