วิทยาศาสตร์ ชวงชั้นที่ 2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ฝนกรด เกิดจากน้ำฝนรวมตัวกับก๊าซในข้อใด
  ออกซิเจน
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  ไฮโดรเจน
  ไนโตรเจน
2. ก่อนที่เราจะรับประทานยารักษาโรค ควรที่จะปฏิบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัย
  อ่านฉลากยาทุกครั้ง
  ปรึกษาคนขายยา
  ปรึกษาพ่อแม่
  ได้รับการตรวจจากแพทย์และรับประทานยาตามแพทย์สั่ง
3. ข้อใดที่เป็นยาเสพติดที่ไม่ได้มีที่มาจากพืช
  ยาบ้า
  กัญชา
  เฮโรอีน
  มอร์ฟีน
4. สารในข้อใดที่ขจัดความกระด้างของน้ำ
  โซเดียมคาร์บอเนต
  โซเดียมซิลิเกต
  ฟอสเฟต
  เมทานอล
5. ธาตุที่มีสมบัติเหมือนกับโลหะและอโลหะเรียกว่าอย่างไร
  ไม่มีข้อถูก
  สารประกอบ
  ธาตุกึ่งโลหะ
  สารผสม
6. ข้อใดหมายถึง ดินชั้นล่าง
  มีสีดำ
  มีธาตุอาหารพืชมาก
  มีน้ำหนักมาก
  ระบายน้ำได้ดี
7. เราใช้หลักการใดแยกของผสมระหว่างผงถ่านกับลูกเหม็นออกจากกัน
  การระเหย
  การระเหิด
  การตกผลึก
  การกรอง
8. เพราะเหตุใดจึงต้องจำแนกสารออกเป็นหมวดหมู่
  เพราะสสารมีสมบัติคล้ายคลึงกัน
  เพราะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันเมื่อได้รับความร้อน
  เพราะสสารมีสมบัติเฉพาะตัว
  เพราะง่ายต่อการศึกษาและเข้าใจ
9. สิ่งแรกของการเปลี่ยนแปลงของสสารเมื่อได้รับความร้อน คือข้อใด
  ขนาดเพิ่มขึ้น
  สสารขยายตัว
  อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง
  สสารเปลี่ยนสถานะ
10. เด็กมักถูกหลอกลวงให้ติดสิ่งเสพติด โดยผู้ที่หลอกลวงมักนำยาเสพติดผสมอยู่ในสิ่งใดเพื่อให้หลอกได้ง่าย
  น้ำ
  อาหาร
  ยาแก้ไข้
  ลูกกวาด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713