วิทยาศาสตร์ ชวงชั้นที่ 2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. น้ำดีที่มีคุณสมบัติสามารถช่วยย่อยอาหารได้นั้น ผลิตมาจากอวัยวะส่วนใด
  ตับ
  ม้าม
  ไต
  หัวใจ
2. ก่อนที่เราจะรับประทานยารักษาโรค ควรที่จะปฏิบัติอย่างไรเพื่อความปลอดภัย
  อ่านฉลากยาทุกครั้ง
  ปรึกษาคนขายยา
  ปรึกษาพ่อแม่
  ได้รับการตรวจจากแพทย์และรับประทานยาตามแพทย์สั่ง
3. เด็กมักถูกหลอกลวงให้ติดสิ่งเสพติด โดยผู้ที่หลอกลวงมักนำยาเสพติดผสมอยู่ในสิ่งใดเพื่อให้หลอกได้ง่าย
  น้ำ
  อาหาร
  ยาแก้ไข้
  ลูกกวาด
4. ธาตุที่มีสมบัติเหมือนกับโลหะและอโลหะเรียกว่าอย่างไร
  ไม่มีข้อถูก
  สารประกอบ
  ธาตุกึ่งโลหะ
  สารผสม
5. สิ่งแรกของการเปลี่ยนแปลงของสสารเมื่อได้รับความร้อน คือข้อใด
  ขนาดเพิ่มขึ้น
  สสารขยายตัว
  อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง
  สสารเปลี่ยนสถานะ
6. มลพิษที่เกิดจากการเผาแบตเตอรี่ คือข้อใด
  สารตะกั่ว
  สารปรอท
  สารโบรมีน
  สารโคบอลต์
7. ข้อใดหมายถึง ดินชั้นล่าง
  มีสีดำ
  มีธาตุอาหารพืชมาก
  มีน้ำหนักมาก
  ระบายน้ำได้ดี
8. ฝนกรด เกิดจากน้ำฝนรวมตัวกับก๊าซในข้อใด
  ออกซิเจน
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  ไฮโดรเจน
  ไนโตรเจน
9. สารในข้อใดที่ขจัดความกระด้างของน้ำ
  โซเดียมคาร์บอเนต
  โซเดียมซิลิเกต
  ฟอสเฟต
  เมทานอล
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ก๊าซละลายได้ดีในน้ำร้อนมากกว่าน้ำเย็น
  กรดอินทรีย์มีสภาพความเป็นกรดน้อยกว่ากรดอนินทรีย์
  สารละลายกรด เบส เกลือ เป็นสารละลายนำไฟฟ้าได้
  สารบริสุทธิ์ 2 ชนิด คือ ธาตุและสารประกอบ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713