ประวัติศาสดา ป.4
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ศาสดาของศาสนาคริสต์คือบุคคลใด
  พระนบีมุฮัมมัด
  พระเยซู
  เจ้าชายสิทธิธัตถะ
  โมเสส
2. การเริ่มต้นนับศักราชอิสลาม (ฮิจเราะห์ศักราช) เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ตามข้อใด
  การกำเนิดของพระนบีมุฮัมมัด
  พระนบีมุฮัมมัดแต่งงานกับนางคอดีญะ
  พระนบีมุฮัมมัดเริ่มประกาศศาสนา
  พระนบีมุฮัมมัดอพยพมาอยู่เมืองมาดีนา
3. พระเยซูถูกประหารชีวิตด้วยวิธีใด
  ถูกตัดคอ
  ถูกฝังในถ้ำ
  ยิงเป้า
  ตรึงไม้กางเขน
4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์
  พระเยซูคริสต์ เป็นชาวยิว
  ชาวคริสต์เชื่อว่ามารดาของพระเยซูตั้งครรภ์โดยอานุภาพของพระเจ้า
  พระเยซูคริสต์รับศีลล้างบาปเมื่ออายุ 33 ปี
  ศาสนาที่ชาวยิวนับถือคือศาสนายูดาย
5. พระเยซูคริสต์ประกาศคำสอนของศาสนาคริสต์ ซึ่งคล้ายคลึงกับคำสอนของศาสนาใดในอดีต
  ศาสนาพุทธ
  ศาสนาอิสลาม
  ศาสนายูดาย
  ศาสนาซิกข์
6. การเริ่มต้นนับฮิจเราะห์ศักราช มีขึ้นหลังจากพระนมีมูฮัมหมัดประกาศศาสนานานเท่าใด
  5 ปี
  10 ปี
  13 ปี
  20 ปี
7. ช่วงแรกของการประกาศศาสนาอิสลามเริ่มไปด้วยความยากลำบากเพราะเหตุตามข้อใด
  เกิดภัยพิบัติทั่วกรุงเมกกะ
  สังคมอาหรับอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม
  การประกาศศาสนาอิสลามทำให้ผู้มีอิทธิผลเสียประโยชน์
  ถูกต่อต้านจากผู้นับถือผีสางเทวดา
8. หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมหมัด เริ่มประกาศศาสนา ผู้ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามคือบุคคลตามข้อใด
  ชาวอามีนะฮ์
  นางคอดีญะ
  ลาบูฎอลิบ
  โยฮัน
9. นามของ “พระราหุล” มีความหมายตามข้อใด
  เชือก
  บ่วง, ห่วง
  กระดาษ
  กาว
10. พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาให้กับชาวโลกอยู่กี่ปี
  45 ปี
  60 ปี
  80 ปี
  75 ปี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile