แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มีกี่มาตรา
  74 มาตรา
  123 มาตรา
  178 มาตรา
  225 มาตรา
2. สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2018 ประเทศใดได้รับจ านวนเหรียญรางวัลมากที่สุด
  ญี่ปุ่น
  เกาหลีใต้
  จีน
  อินโดนีเซีย
3. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ รัฐบาลจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ โดยรายได้ มากกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินเดือนละกี่บาท
  50 บาท
  200 บาท
  250 บาท
  300 บาท
4. วันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับวันใด
  20 กันยายน
  21 กันยายน
  22 กันยายน
  23 กันยายน
5. กลุ่มกฎหมายและคดีเป็นส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานขึ้นตรงกับบุคคลในข้อใด
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  กศจ.
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ รัฐบาลจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ โดยรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินเดือนละกี่บาท
  100 บาท
  200 บาท
  250 บาท
  300 บาท
7. การะเกดใช้ภาษาไทยเลือกใช่ คะ ค่ะ ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ตรงกับสมรรถนะเด็กไทยในข้อใด
  Collaboration, Teamwork and Leadership
  Higher-order Thinking Skills and Innovation
  Thai Language for Communication)
  Career Skills and Entrepreneurship
8. ร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 10 ฉบับ ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากใคร
  คสช.
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  คณะรัฐมนตรี
  นายกรัฐมนตรี
9. พายุใหญ่ในรอบ 25 ปีที่ถล่มญี่ปุ่นมีชื่อตรงตามข้อใด
  พายุเซบี
  พายุยางจี
  พายุเดชซี
  พายุเทาซ่อ
10. สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2018 ประเทศไทย ได้เหรียญรางวัลทั้งหมด 73 เหรียญ จัดอยู่ในอันดับใด
  อันดับที่ 10
  อันดับที่ 12
  อันดับที่ 14
  อันดับที่ 16
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile