แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การซุกซ่อนเข็มเย็บผ้าและเข็มหมุดไว้ในสตรอเบอรี่ เป็นเหตุการณ์ทีเกิดขึ้นที่ประเทศใด
  นิวซีแลนด์
  จีน
  ออสเตรเลีย
  อินเดีย
2. สถาพรรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อรณรงค์การไม่ทิ้งขยะลงในคลองของชุมชน พร้อมทั้งร่วมกันเก็บขยะรอบชุมชน ซึ่ง ตรงกับสมรรถนะเด็กไทยในข้อใด
  Collaboration, Teamwork and Leadership
  Media, Information and Digital Literacy
  Active Citizen and Global Mindedness
  Scientific Inquiry and Scientific Mind
3. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มงานใดที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ในเดือนกันยายน 2561
  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  กลุ่มการศึกษา 0
  กลุ่มกฎหมายและคดี
  กลุ่มวินัย อุทธรณ์ แลร้องทุกข์
4. วันสืบ นาคะเสถียร ตรงกับวันใด
  1 กันยายน 2561
  3 กันยายน 2561
  15 กันยายน 2561
  16 กันยายน 2561
5. กีฬาเอเชียนเกมส์ปี 2018 ครั้งที่ 18 จัดขึ้นที่ประเทศใด
  สปป.ลาว
  ไทย
  ฟิลิปปินส์
  อินโดนีเซีย
6. รางวัล STAR AWARDS 2018 ซึ่งบรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร ยกให้ประเทศไทย เป็น "แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์"อยู่ในอันดับใด
  อันดับที่ 1
  อันดับที่ 3
  อันดับที่ 6
  อันดับที่ 8
7. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ รัฐบาลจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ โดยรายได้ มากกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินเดือนละกี่บาท
  50 บาท
  200 บาท
  250 บาท
  300 บาท
8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ฉบับ ฉบับใดเป็นฉบับที่ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นฉบับ ล่าสุด
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 256
  ถูกทั้งข้อ 2,3
9. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีผลใช้บังคับใช้ในกี่วัน
  30 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  60 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  90 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  120วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
10. เลขาธิการคุรุสภา ตรงกับข้อใด
  นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
  นายไพบูรย์ เสียงก้อง
  นายการุณ สกุลประดิษฐ์
  ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile