วิชาที่ 2 การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการส่งสัญญาณเสียงร่วมกับการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบ fast-scan ของวิทยุสมัครเล่น
  การผสมรวมกับความถี่ในการส่งผ่าน
  แยกโดยการเชื่อมโยงความถี่ VHF หรือ UHF
  การผสมรวมกับความถี่ของที่ถ่ายทอดสัญญาณ VDO
  ถูกทุกข้อ
2. รูปแบบการสื่อสารดิจิตอล (digital) ซึ่งออกแบบมาสำหรับการสื่อสารสะท้อนดาวตก (meteor scatter) คือ
  WSPR
  FSK441
  Hellschreiber
  APRS
3. เหตุใดการรับสัญญาณแบบ spread-spectrum จึงลดการถูกรบกวนได้
  สัญญาณที่ไม่ได้ใช้กระบวนการ spread-spectrum จะถูกตัดออก
  การส่งกำลังส่งสูงของ spread-spectrum ช่วยป้องกันสัญญาณจากการรบกวน
  ภาครับมีการติดตั้งวงจร digital blanker
  ถ้าภาครับตรวจพบการรบกวน ภาคส่งจะเปลี่ยนความถี่ใช้งาน
4. Cabrillo format คือ
  มาตรฐานของการส่ง electronic log ในรายการแข่นขัน
  การแลกเปลี่ยนข้อมูลในขณะแข่งขัน
  กฎระเบียบทั่วไปของรายการการแข่งขัน
  ข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการแข่งขัน
5. การกระพริบของสัญญาณภาพหมายถึง
  การ synchronization แนวนอนและแนวตั้งของ sync pulses
  ปิดการ scan ลำแสงขณะที่กำลังเดินทางจากขวาไปซ้ายหรือจากล่างขึ้นบน
  ปิดการ scan ลำแสงเมื่อการส่งสัญญาณสิ้นสุดลง
  รูปแบบการทดสอบการส่งแบบขาว-ดำ
6. ข้อใดคือการทำงานในการส่งรหัสของ vertical interval signaling (VIS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งสัญญาณแบบ SSTV
  เพื่อควบคุมการกระจายของสีบนภาพที่ส่งผ่านทาง SSTV
  เพื่อระบุ mode ของ SSTV ที่กำลังใช้งาน
  เพื่อการจัดการในเรื่อง vertical synchronization
  เพื่อระบุสัญญาณเรียกขานของสถานีที่กำลังส่งสัญญาณ SSTV
7. Forward Error Correction ทำงานอย่างไร
  สถานีภาครับทำการทวนข้อมูลทีละชุดที่มี 3 ตัวอักษร
  โดยการส่งวิธีการคำนวณพิเศษไปให้สถานีภาครับ พร้อมกับข้อมูลตัวอักษร
  โดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด
  โดยการเปลี่ยนความถี่ของการส่งสัญญาณตาม algorithm ที่ระบุไว้ล่วงหน้า
8. ข้อในต่อไปนี้เป็นการติดต่อสื่อสารแบบดิจิตอล (digital mode) ในย่าน HF ที่สามารถใช้ส่งข้อมูลรูปแบบ binary file ได้
  Hellschreiber
  PACTOR
  RTTY
  AMTOR
9. ข้อใดคือข้อได้เปรียบของการใช้ vestigial sideband (VSB) สำหรับมาตรฐานการส่งโทรทัศน์แบบ fast-scan
  VSB สามารถแสดงข้อมูลเสียง
  VSB สามารถแสดงข้อมูลความเข้มของสี
  VSB สามารถลดแถบความถี่ (bandwidth) ในขณะที่มีขั้นตอนการตรวจภาพ ไปด้วย
  VSB มีการทำงานในย่านความถี่สูงเพื่อความคมชัดของภาพ
10. รูปแบบการผสมคลื่น (modulation) โดยทั่วไปของการส่งข้อมูลสำหรับความถี่ ต่ำกว่า 30MHz คือ
  DTMF tone ด้วยการผสมคลื่นแบบ FM
  FSK
  pulse modulation
  spread spectrum
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713