วิชาที่ 2 การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ภาพของ SSTV แบบ analog โดยปกติจะถูกส่งในย่านความถี่ HF อย่างไร
  การแปลง VDO ให้เท่ากับจุดที่นำเสนอ
  การแปลง VDO ให้เท่ากับรหัส ASCII ที่นำเสนอ
  การใช้ tone ความถี่ที่หลากหลายในการแสดง VDO และส่งแบบ PSK
  การใช้ tone ความถี่ที่หลากหลายในการแสดง VDO และส่งแบบ SSB
2. การติดต่อสื่อสารแบบ JT65 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารสะท้อนพื้นผิวดวงจันทร์ (EME) ได้อย่างไร
  สามารถถอดสัญญาณในระดับที่ต่ำกว่า noise floor มากโดยใช้เทคนิค FEC
  สามารถควบคุมภาครับของเครื่องวิทยุให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของความถี่จาก Doppler ได้
  สามารถควบคุมสายอากาศในการติดตามการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ได้
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อแตกต่างระหว่าง direct FSK และ audio FSK คือ
  direct FSK ประยุกต์ใช้สัญญาณข้อมูลในภาคส่ง VFO
  audio FSK มีการตอบสนองความถี่ที่ดีกว่า
  direct FSK ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลคู่ DC
  audio FSK สามารถส่งได้ทุกช่วง
4. Cabrillo format คือ
  มาตรฐานของการส่ง electronic log ในรายการแข่นขัน
  การแลกเปลี่ยนข้อมูลในขณะแข่งขัน
  กฎระเบียบทั่วไปของรายการการแข่งขัน
  ข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการแข่งขัน
5. รูปแบบการสื่อสารดิจิตอล (digital) แบบใดมีประสิทธิภาพแบบการสื่อสารสะท้อนผิวดวงจันทร์(EME) มากที่สุด
  FSK441
  PACTOR III
  Olivia
  JT65
6. ข้อกำหนดการใช้งานพิเศษที่กำหนดสำหรับการส่ง slow scan TV คือ
  ไม่ได้มีการกำหนดและสามารถส่งได้ตลอดความถี่ของวิทยุสมัครเล่น
  ถูกจำกัดการใช้งานความถี่ 7.245 MHz, 14.245 MHz, 21.345 MHz และ 28.945 MHz
  ถูกจำกัดในช่วงของการใช้งานประเภทเสียง (phone band) และ bandwidth ไม่สามารถขยายได้มากกว่าสัญญาณเสียงของการ ผสมคลื่น (modulation) แต่ละแบบ
  ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานที่ความถี่สูงกว่า 54 MHz
7. ข้อใดคือ protocol ใช้ใน APRS คือ
  PACTOR
  802.11
  AX.25
  AMTOR
8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเทคนิคที่ใช้กับดาวเทียมวงโคจรต่ำในการถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอล (digital) ไปรอบโลก
  digipeating
  store and forward
  multi satellite relaying
  node hopping
9. ความถี่ช่วงใดเป็นภาครับของดาวเทียมใน mode U/V
  435 – 438 MHz
  144 – 146 MHz
  50.0 – 50.2 MHz
  29.5 – 29.7 MHz
10. สาเหตุของสัญญาณที่รับจากดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น ในบางครั้งอาจมีการจางหายไปได้อย่างรวดเร็วคือข้อใด
  เนื่องจากการหมุนของดาวเทียม
  เนื่องจากการดูดกลืนคลื่นในชั้นบรรยากาศ ionosphere
  เนื่องจากเป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำ
  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความถี่ของคลื่นและความยาวคลื่นเมื่อมีการเคลื่อนที่ซึ่งสัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดคลื่น (Doppler effect)
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document