วิชาที่ 2 การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. รูปแบบการสื่อสารดิจิตอล (digital) แบบใดมีประสิทธิภาพแบบการสื่อสารสะท้อนผิวดวงจันทร์(EME) มากที่สุด
  FSK441
  PACTOR III
  Olivia
  JT65
2. คาบเวลาวงโคจร (orbital period) ของดาวเทียมคือข้อใด
  จุดที่สูงที่สุดของวงโคจรดาวเทียม
  จุดที่ต่ำที่สุดของวงโคจรดาวเทียม
  ระยะเวลาของดาวเทียมที่ใช้ในการโคจรรอบโลกหนึ่งรอบ
  ระยะเวลาของดาวเทียมที่ใช้ในการเดินทางจากโลกเข้าสู่วงโคจร
3. โดยปกติเราจะแจ้งสัญญาณเรียกขานอย่างไร ในขณะ pileup หรือในรายการแข่งขัน
  แจ้งสัญญาณเรียกขานเต็มครั้งเดียวหรือสองครั้ง
  แจ้งสัญญาณเรียกขานสองตัวสุดท้ายจนกว่าจะสามารถติดต่อได้
  แจ้งสัญญาณเรียกขานเต็มพร้อมทั้งแจ้งตำแหน่งที่ตั้งแบบ grid square
  แจ้งสัญญาณเรียกขานของสถานี DX สามครั้ง และแจ้งสัญญาณเรียกขานของสถานีตนเองสามครั้ง
4. ARQ ช่วยแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้อย่างไร
  binary codes พิเศษช่วยแก้ไขข้อมูลอัตโนมัติ
  polynomial codes พิเศษช่วยแก้ไขข้อมูลอัตโนมัติ
  หากตรวจพบความผิดพลาด จะมีการใช้ข้อมูลสำรองแทน
  หากตรวจพบความผิดพลาด จะมีการร้องขอให้ส่งข้อมูลซ้ำ
5. ภาพของ SSTV แบบ analog โดยปกติจะถูกส่งในย่านความถี่ HF อย่างไร
  การแปลง VDO ให้เท่ากับจุดที่นำเสนอ
  การแปลง VDO ให้เท่ากับรหัส ASCII ที่นำเสนอ
  การใช้ tone ความถี่ที่หลากหลายในการแสดง VDO และส่งแบบ PSK
  การใช้ tone ความถี่ที่หลากหลายในการแสดง VDO และส่งแบบ SSB
6. เหตุใดสถานี DX จึงอาจจะรับฟังที่ความถี่อื่นด้วย
  เนื่องจากสถานี DX อาจจะส่งในความถี่ซึ่งบางประเทศไม่อนุญาตให้ใช้งาน
  แยกสถานีซึ่งต้องการเรียกออกจากสถานีอื่นๆ
  เพื่อลดการรบกวนซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสถานี DX
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการส่งสัญญาณเสียงร่วมกับการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบ fast-scan ของวิทยุสมัครเล่น
  การผสมรวมกับความถี่ในการส่งผ่าน
  แยกโดยการเชื่อมโยงความถี่ VHF หรือ UHF
  การผสมรวมกับความถี่ของที่ถ่ายทอดสัญญาณ VDO
  ถูกทุกข้อ
8. อุปกรณ์ภาครับ single side band ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องใช้แปลสัญญาณ SSTV โดยการใช้ digital radio mondiale (DRM) จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดเพิ่มเติม
  IF converter
  front end limiter
  notch filter เพื่อตัดสัญญาณ pulses
  ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ
9. ความถี่ในข้อใดต่อไปนี้เป็นความถี่ซึ่งมักจะพบการส่งสัญญาณของ FM ATV
  14.230 MHz
  26.6 MHz
  52.525 MHz
  1255 MHz
10. วัตถุประสงค์ของการบันทึกแล้วส่งต่อข้อมูลดิจิตอล (digital store and forward) บนดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นคืออะไร
  upload ระบบปฏิบัติการของ transponder
  ถ่ายทอดระบบโทรมาตรของดาวเทียม
  จัดเก็บข้อความในรูปแบบดิจิตอล (digital) บนดาวเทียม เพื่อการ download จากสถานีอื่นๆ ตามต้องการ
  ถ่ายทอดข้อความระหว่างดาวเทียม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document