วิชาที่ 2 การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเทคนิคที่ใช้กับดาวเทียมวงโคจรต่ำในการถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอล (digital) ไปรอบโลก
  digipeating
  store and forward
  multi satellite relaying
  node hopping
2. สายอากาศที่สามารถลดผลกระทบของ spin modulator และ faraday rotation คือสายอากาศชนิดใด
  สายอากาศชนิด linearly polarization
  สายอากาศชนิด circularly polarization
  สายอากาศชนิด isotropic
  สายอากาศชนิด log-periodic dipole array
3. จำนวนเส้นแนวนอนในโทรทัศน์ระบบ fast scan (NTSC) คือ
  30
  60
  525
  1080
4. จำนวนเส้นในกรอบของภาพแบบ slow-scan color television โดยปกติมีอยู่จำนวนเท่าใด
  30 ถึง 60 เส้น ข.
  60 ถึง 100 เส้น
  128 ถึง 256 เส้น
  180 ถึง 360 เส้น
5. ข้อใดคือชนิดของ frame ที่ APRS ใช้ส่งข้อมูล
  unnumbered information
  disconnect
  acknowledgement
  connect
6. ข้อใดคือข้อได้เปรียบของการใช้ vestigial sideband (VSB) สำหรับมาตรฐานการส่งโทรทัศน์แบบ fast-scan
  VSB สามารถแสดงข้อมูลเสียง
  VSB สามารถแสดงข้อมูลความเข้มของสี
  VSB สามารถลดแถบความถี่ (bandwidth) ในขณะที่มีขั้นตอนการตรวจภาพ ไปด้วย
  VSB มีการทำงานในย่านความถี่สูงเพื่อความคมชัดของภาพ
7. ภาพของ SSTV แบบ analog โดยปกติจะถูกส่งในย่านความถี่ HF อย่างไร
  การแปลง VDO ให้เท่ากับจุดที่นำเสนอ
  การแปลง VDO ให้เท่ากับรหัส ASCII ที่นำเสนอ
  การใช้ tone ความถี่ที่หลากหลายในการแสดง VDO และส่งแบบ PSK
  การใช้ tone ความถี่ที่หลากหลายในการแสดง VDO และส่งแบบ SSB
8. ข้อในต่อไปนี้เป็นการติดต่อสื่อสารแบบดิจิตอล (digital mode) ในย่าน HF ที่สามารถใช้ส่งข้อมูลรูปแบบ binary file ได้
  Hellschreiber
  PACTOR
  RTTY
  AMTOR
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นดาวเทียมค้างฟ้า
  HEO
  geostationary
  Geomagnetic
  LEO
10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เครือข่าย APRS นำไปใช้ในการระบุตำแหน่ง
  polar coordinates
  time and frequency
  radio direction finding LOPs
  latitude and longitude
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document