O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดไม่ใช่ผลงานด้านวิทยาการที่เกิดขึ้นในสมัยกรีก
  การรักษาโรคโดยการผ่าตัด
  การค้นพบแรงดึงดูดของโลก
  การค้นพบทฤษฎีทางเรขาคณิตและพีชคณิต
  ค้นพบว่าดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
2. ลักษณะทางกายภาพของกรีกส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชากรตามข้อใด
  มีทรัพยากรแร่มากจึงมีชาติต่าง ๆ เข้ามาติดต่อค้าขายทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
  มีดินที่อุดมสมบูรณ์ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม
  อยู่ใกล้ทะเลจึงมีการเดินเรือค้าขายกับดินแดนต่าง ๆ ได้สะดวก
  มีที่ราบอันกว้างใหญ่ประชากรจึงอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย
3. รูปแบบการปกครองของนครรัฐในข้อใดเป็นต้นแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  นครรัฐกรีก
  นครรัฐเอเธนส์
  นครรัฐอียิปต์
  นครรัฐสปาร์ตา
4. ข้อใดเป็นลักษณะการปกครองระหว่างกษัตริย์กับประชาชนในระบบฟิวดัล
  เจ้ากับข้า
  พ่อกับลูก
  นายกับบ่าว
  เจ้านายกับลูกน้อง
5. การศึกษาประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโรมันต้องศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อใด
  วิหารพาร์เทนอน บนเนินเขาอะโครโพลิส
  ศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช
  หนังสือมหากาพย์อีเลียด
  กฏหมายสิบสองโต๊ะ
6. ความเชื่อในข้อใดที่ส่งผลให้อารยธรรมจีนเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมานับพันปี
  กษัตริย์มีอำนาจเสมือนเทพเจ้า
  กษัตริย์เป็นโอรสแห่งสวรรค์
  กษัตริย์เป็นผู้นำกองทัพ
  กษัตริย์เป็นเจ้าชีวิต
7. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก
  การแสวงหาประโยชน์ด้านการค้า
  ความต้องการเผยแผ่ศาสนา
  ความต้องการขยายดินแดน
  การปูพื้นฐานด้านการศึกษา
8. อารยธรรมสำคัญของชาวอารยันที่สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันคือข้อใด
  ศาสนา
  ความเชื่อ
  สถาปัตยกรรม
  ประเพณีและวัฒนธรรม
9. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิโรมันล่มสลาย
  การถูกรุกรานจากชาวมองโกล
  การเกิดสงครามระหว่างศาสนา
  การแบ่งแยกจักรวรรดิโรมันออกเป็นสองส่วน
  การย้ายเมืองหลวงจากกรุงโรมไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิล
10. การดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นปรัชญาของลัทธิในข้อใด
  ลัทธิเต๋า
  ลัทธิขงจื๊อ
  ลัทธิฝ่าเจีย
  ลัทธิชาตินิยม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile