วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อดีของโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัสคือข้อใด
  ไม่มีสัญญาณรบกวน
  ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว
  สายส่งข้อมูลมีขนาดเล็ก
  ใช้สายส่งข้อมูลน้อย
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ลักษณะใดที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอรับผลจากเครื่องแม่ข่าย
  เครื่องเทอร์มินัล
  เครื่องไคลเอนต์
  เครื่องเซิร์ฟเวอร์
  เครื่องเวิร์กสเตชัน
3. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใดที่ต้องใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อมาก
  แบบวงแหวน
  แบบดาว
  แบบตาข่าย
  แบบบัส
4. ข้อใดควรใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่น
  ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เดียวกัน
  พื้นที่ใกล้เคียงมีระยะเชื่อมต่อประมาณ10 กิโลเมตร
  ภายในตัวอาคารเดียวกัน
  ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดเป็นเครื่องลูกข่ายของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
  เครื่องเทอร์มินัล
  เครื่องเวิร์กสเตชัน
  เครื่องไคลเอนต์
  เครื่องเซิร์ฟเวอร์
6. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใดที่ต้องใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อมาก
  แบบวงแหวน
  แบบดาว
  แบบตาข่าย
  แบบบัส
7. ข้อใดคือประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ลดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่สิ้นเปลือง
  ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
  ช่วยในการประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำ
  ถูกทุกข้อ
8. การประมวลผลข้อมูลที่ศูนย์กลางมีลักษณะอย่างไร
  การประมวลผลข้อมูลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยมีเครื่องเทอร์มินัลเป็นเครื่องลูกข่าย
  การประมวลผลข้อมูลที่เครื่องเทอร์มินัล โดยมีเครื่องไคลเอนต์เป็นเครื่องลูกข่าย
  การประมวลผลข้อมูลที่เครื่องเทอร์มินัล โดยมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องลูกข่าย
  การประมวลผลข้อมูลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยมีเครื่องไคลเอนต์เป็นเครื่องลูกข่าย
9. นักเรียนใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารอย่างไร
  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  นำเสนอผลงาน
  ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  พิมพ์รายงาน
10. ข้อใดเป็นลักษณะการประมวลผลข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
  การแบ่งหน้าที่การประมวลผลระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเครื่องไคลเอนต์
  การนำเครื่องไคลเอนต์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้แทนเครื่องเทอร์มินัล
  การแบ่งหน้าที่การประมวลผลระหว่างเครื่องเทอร์มินัลกับเครื่องไคลเอนต์
  การนำเครื่องไคลเอนต์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้แทนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile