จำนวนเชิงซ้อน( in )
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. (-i)4 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
2. i2011 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
3. i2018 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
4. (-i)15 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
5. i-77 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
6. i2016 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
7. i20 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
8. (-i)-13 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
9. i-80 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
10. i2560 มีค่าตรงกับข้อใด ?
  -1
  1
  i
  -i
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile