เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ป.6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ห.ร.ม. ของ 18 24 และ 30 คือจำนวนใด
  2
  4
  6
  8
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  2 มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 และ 2
  5 มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 และ 5
  7 มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 และ 7
  12 มีตัวประกอบ 2 ตัว คือ 1 และ 12
3. มีลวดอยู่ 3 เส้น ยาว 24 56 และ 48 เมตร นำลวดมาตัดเป็นเส้นสั้นๆ เท่ากันให้ยาวที่สุด และไม่เหลือเศษจะได้ลวดยาวเส้นละกี่เมตร และจำนวนทั้งหมดกี่เส้น
  เส้นละ 8 เมตร จำนวน 16 เส้น
  เส้นละ 6 เมตร จำนวน 18 เส้น
  เส้นละ 4 เมตร จำนวน 25 เส้น
  เส้นละ 2 เมตร จำนวน 47 เส้น
4. 13 เป็น ห.ร.ม. ของ 117, ....... 273 ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง
  123
  132
  143
  253
5. ข้อใดไม่มี ห.ร.ม. เท่ากับ 18
  45 108
  54 126
  18 36
  36 90
6. 48, 72, 108 ค.ร.น. มีค่ามากกว่า ห.ร.ม. กี่เท่า
  32 เท่า
  34 เท่า
  36 เท่า
  38 เท่า
7. มีการตีระฆัง 3 ใบ ทุก 12 นาที 15 นาที และ 20 นาที เมื่อระฆังทั้ง 3 ใบ เริ่มตีพร้อมกันเวลา 8.00 น. ในเวลาใดที่ระฆังทั้ง 3 ใบ จะตีพร้อมกันอีก
  8.45 น.
  9.00 น.
  9.15 น.
  9.30 น.
8. จำนวนใดมี ค.ร.น. เป็น 150
  6, 12
  10, 30
  5, 50
  6, 25
9. แม่จะต้องมีเงินอย่างน้อยที่สุดเท่าไร หากต้องการแบ่งให้ลูกไม่ว่าจะเป็นครั้งละ 60 บาท หรือ 90 บาท หรือ 100 บาท แล้วเงินหมดพอดี
  800 บาท
  900 บาท
  1,000 บาท
  1,100 บาท
10. ค.ร.น. ของ 20 25 และ 30 คือข้อใด
  150
  200
  250
  300
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile