แบบทดสอบก่อนเรียน พื้นผิวและปริมาตร
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. 1. ความยาวรอบรูปของฐานของปริซึมฐาน สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็น 20 เซนติเมตร ความสูงเป็น 9 เซนติเมตร พื้นที่ผิวข้างเป็นเท่าไร
  90 ตารางเซนติเมตร
  120 ตารางเซนติเมตร
  160 ตารางเซนติเมตร
  180 ตารางเซนติเมตร
2. ปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก ความสูง 14 เซนติเมตร ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมีด้านตรงข้าม มุมฉากยาว 17 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งยาว15 เซนติเมตร ถ้าเติมน้ำลงไปในปริซึมเท่ากับ 3/4 ของปริซึม ปริมาตรของน้ำในปริซึมนี้มีค่าเท่าไร
  840 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  630 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  5,040 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3. ปริซึมทรงสี่เหลี่ยมคางหมู มีความสูง 15 เซนติเมตร ความยาวของฐานคู่ขนานของ สี่เหลี่ยมคางหมู เป็น 30 เซนติเมตรและ 90 เซนติเมตรตามลำดับ ความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูเป็น 15 เซนติเมตร ปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมูนี้เป็นเท่าไร
  22,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  23,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  23,450 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  25,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4. เจ้าของที่ดินแห่งหนึ่งต้องการขุดสระน้ำทรง สี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่มีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 1.5 เมตร และเขาได้นำดินที่ขุดได้มา ขายราคา 5,000 บาทต่อคัน ซึ่งรถหนึ่งคันนั้นสามารถบรรทุกดินได้ 12 ลูกบาศก์เมตร และเสียค่าจ้างรถอีกคันละ 200 บาท เจ้าของที่ดินจะได้เงินทั้งหมดกี่บาท
  48,000 บาท
  50,000 บาท
  480,000 บาท
  500,000 บาท
5. ปริซึมทรงสี่เหลี่ยมคางหมู มีความสูง 15 เซนติเมตร ความยาวของฐานคู่ขนานของ สี่เหลี่ยมคางหมู เป็น 30 เซนติเมตรและ 90 เซนติเมตรตามลำดับ ความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูเป็น 15 เซนติเมตร ปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมูนี้เป็นเท่าไร
  22,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  23,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  23,450 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  25,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
6. 1. ความยาวรอบรูปของฐานของปริซึมฐาน สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็น 20 เซนติเมตร ความสูงเป็น 9 เซนติเมตร พื้นที่ผิวข้างเป็นเท่าไร
  90 ตารางเซนติเมตร
  120 ตารางเซนติเมตร
  160 ตารางเซนติเมตร
  180 ตารางเซนติเมตร
7. ปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก ความสูง 14 เซนติเมตร ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมีด้านตรงข้าม มุมฉากยาว 17 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งยาว15 เซนติเมตร ถ้าเติมน้ำลงไปในปริซึมเท่ากับ 3/4 ของปริซึม ปริมาตรของน้ำในปริซึมนี้มีค่าเท่าไร
  840 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  630 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  5,040 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8. 3. บ่อน้ำแห่งหนึ่งกว้าง 25 เมตรยาว 40 เมตร ลึก 20 เมตร มีน้ำอยู่ในบ่อวัดปริมาตรได้ 14,000 ลูกบาศก์เมตร จงหาว่าผิวน้ำอยู่ลึกจากปากบ่อ เท่าใด
  6 เมตร
  8 เมตร
  10 เมตร
  14 เมตร
9. 5-5=
  0
  -10
  10
  -0
10. 21*2=
  24
  22
  23
  21
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile