Future Simple Tense
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. _____________ we buy a radio?
  will
  won’t
  shal
  Will
2. She ____________ some oranges.
  will take
  will take
  will take
  shall take
3. I____________ in the same restaurant next week.
  eat
  eating
  shall eat
  shall eat
4. _____________ we buy a radio?
  will
  won’t
  shal
  Will
5. I hope the weather_____________ fine.
  will
  shall
  will be
  be
6. I will____________ to pop songs in a few minutes.
  listen
  shall listen
  listens
  listening
7. I will____________ to pop songs in a few minutes.
  listen
  shall listen
  listens
  listening
8. Mom and I ____________ cycling next month.
  go
  will go
  going
  goes
9. Mom and I ____________ cycling next month.
  go
  will go
  going
  goes
10. We ________ our children to the zoo next Sunday.
  take
  taking
  taking
  will take
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile