คุณธรรม จริยธรรม
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ความไม่เที่ยงตรงกับหลักธรรมใด
  ทุกขตา
  อนัตตตา
  อนิจจตา
  สมานัตตตา
2. คุณธรรมที่ใช้ครองตน คือ ข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  ฆราวาสธรรม 4
3. สงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบ ตรงกับข้อใด
  ปัญญา
  สัจจะ
  จาคะ
  อุปสมะ
4. ความเป็นผู้รู้จักชุมชน เป็นหลักธรรมตามข้อใด
  กาลัญญตา
  อัตถัญญตา
  ปริสัญญตา
  มัตตัญญตา
5. ธรรมของนักปกครอง คือข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  ทศพิธราชธรรม
  สังคหวัตถุ 4
  ฆราวาสธรรม 4
6. ฉันทาคติ ตรงกับข้อใด
  ลำเอียงเพราะเขลา
  ลำเอียงเพราะรัก
  ลำเอียงเพราะหลง
  ลำเอียงเพราะกลัว
7. ธรรมที่เป็นลักษณะที่เป็นสามัญทั่วไป
  ทิศ 6
  มรรค 8
  อริยสัจ 4
  ไตรลักษณ์
8. คุณธรรมที่ใช้ครองคน คือ ข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  ฆราวาสธรรม 4
9. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน
  3 มาตรฐาน
  5 มาตรฐาน
  7 มาตรฐาน
  9 มาตรฐาน
10. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด
  ธัมมัญญุตา
  อัตถัญญตา
  อัตตัญญตา
  มัตตัญญตา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713