คุณธรรม จริยธรรม
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คุณธรรมที่ใช้ครองตน คือ ข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  ฆราวาสธรรม 4
2. ความเป็นผู้รู้จักชุมชน เป็นหลักธรรมตามข้อใด
  กาลัญญตา
  อัตถัญญตา
  ปริสัญญตา
  มัตตัญญตา
3. คำในภาษาอีสาน "สำมะแจะ" มีความหมายว่าอย่างไร
  น่ารัก
  ปากดี
  มีสัมมาคาราวะ
  มีน้ำใจ
4. ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ที่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง ข้อหาคอรัปชั่นชื่อว่าอะไร
  ปาร์ค แชร์ ยอง
  คิม ซัม ซุง
  ปาร์ค กึน เฮ
  คิม พัค กู
5. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน
  3 มาตรฐาน
  5 มาตรฐาน
  7 มาตรฐาน
  9 มาตรฐาน
6. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานที่ 6 คือข้อใด
  หลักสูตร
  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
7. คำว่า "ความสงบเสงี่ยม" ตรงกับข้อใด
  สติ
  ขันติ
  โสรัจจะ
  สัมปชัญญะ
8. มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน
  9 มาตรฐาน
  10 มาตรฐาน
  11 มาตรฐาน
  12 มาตรฐาน
9. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานที่ 5 คือข้อใด
  หลักสูตร
  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
10. ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
  ยกข้อกล่าวหา
  ตักเตือน
  ภาคทัณฑ์
  ตัดเงินเดือน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713