คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ธรรมที่มีอุปการะมาก คือข้อใด
  สัปปุริสธรรม 7
  ขันติ
  สติสัมปชัญญะ
  หิริโอตตัปปะ
2. ความระลึกได้ตรงกับข้อใด
  สติ
  สัทธา
  โสรัจจะ
  สมาธิ
3. รายงานประจำปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เรียกว่าอะไร
  SRA
  RSA
  ASR
  SAR
4. ความวางเฉย ไม่เสียใจ ไม่ดีใจ เมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ เป็นหลักธรรมตามข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  ฆราวาสธรรม 4
5. การไหว้ เป็นวัฒนธรรมตามข้อใด
  คติธรรม
  เนติธรรม
  สหธรรม
  วัตถุธรรม
6. คุณธรรมที่ใช้ครองตน คือ ข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  ฆราวาสธรรม 4
7. บุคคลที่น่านับถือ คือคุณธรรมข้อใด
  สัปปุริสธรรม 7
  ขันติโสรัจจะ
  สติสัมปชัญญะ
  หิริโอตตัปปะ
8. ครูโมโหลูกศิษย์มากที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้กำลังจะตี แต่คิดได้ว่าเป็นครูต้องสอนเขาให้รู้จึงไม่ตี แสดงว่าครูมี คุณธรรมตามข้อใด
  สัจจะ
  จาคะ
  ทมะ
  ขันติ
9. ปุรัตถิมทิศ หมายถึง ทิศตามข้อใด
  บิดา มารดา
  ครู อาจารย์
  บุตร ภรรยา สามี
  มิตรสหาย
10. ธรรมที่ใช้ครองงาน คือ ข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  ฆราวาสธรรม 4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile