คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ครูสุภารัตน์สอนลูกศิษย์เข้าใจตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ และสอนด้วยความสนุกสนาน แสดงว่าครูสุภารัตน์ มีคุณธรรมของ กัลยาณมิตร ในข้อใด
  ครู
  ภาวนีโย
  วัตตา
  วจนขโม
2. ความไม่เที่ยงตรงกับหลักธรรมใด
  ทุกขตา
  อนัตตตา
  อนิจจตา
  สมานัตตตา
3. จริยธรรม หมายถึงข้อใด
  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
  คำสั่งสอน
  หลักปฏิบัติในทางศาสนา 
  ไม่มีข้อถูก
4. ปุรัตถิมทิศ หมายถึง ทิศตามข้อใด
  บิดา มารดา
  ครู อาจารย์
  บุตร ภรรยา สามี
  มิตรสหาย
5. ความระลึกได้ตรงกับข้อใด
  สติ
  สัทธา
  โสรัจจะ
  สมาธิ
6. ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลก คือข้อใด
  อริยสัจ 4
  โลกธรรม 8
  ไตรลักษณ์
  กาลามะสูตร
7. สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อปกป้องและสิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตามข้อใด
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อนักเรียน
  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
8. คุณธรรมที่ใช้ครองคน คือ ข้อใด
  พรหมวิหาร 4
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  ฆราวาสธรรม 4
9. ข้อใดหมายถึง เจตคติ
  ATTITUDA
  ATTITUDE
  ATTITUGE
  ATTITDUE
10. คำว่า "ความสงบเสงี่ยม" ตรงกับข้อใด
  สติ
  ขันติ
  โสรัจจะ
  สัมปชัญญะ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile