อาเซียนศึกษา ชุดที่11
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติเริ่มขึ้นเมื่อใด
  พ.ศ. 2510
  พ.ศ. 2513
  พ.ศ. 2515
  พ.ศ. 2520
2. ประเทศใดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับอาเซียนแล้ว
  จีน
  ญี่ปุ่น
  รัสเซีย
  ซาอุดีอาระเบีย
3. ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Bali concord) มีการลงนามเมื่อปีใด
  2546
  2550
  2551
  2554
4. ประเทศใดเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของกรอบข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวกันของอาเซียน
  จีน
  ญี่ปุ่น
  แคนาดา
  สหรัฐอเมริกา
5. ประเทศใดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับอาเซียนแล้ว
  จีน
  ญี่ปุ่น
  รัสเซีย
  ซาอุดีอาระเบีย
6. ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Bali concord) มีการลงนามเมื่อปีใด
  2546
  2550
  2551
  2554
7. ข้อใดเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอินเดีย
  อาเซียน+3
  การจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างกัน
  การรับรองแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอินเดีย
  อาเซียน+3
  การจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างกัน
  การรับรองแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
  ถูกทุกข้อ
9. ปัจจุบันความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียเป็นไปในรูปแบบใด
  ก คู่หารือ
  คู่เจรจา
  คู่เจรจาเฉพาะด้าน
  ความร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการ
10. ความร่วมมือในเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกพัฒนามาจากอะไร
  อาเซียน+3
  เขตการค้าเสรีอาเซียน
  สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  การประกาศแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile