พลังงานความร้อน ป.6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ดีบุก 100 กรัม นำไปอบไว้ในไอน้ำเดือดแล้วนำไปใส่ลงในน้ำ 120 กรัม อุณหภูมิของน้ำ 20�°C ถ้าความร้อนจำเพาะของดีบุกเท่ากับ 0.05 cal/g °C จงหาอุณหภูมิสุดท้าย
  32.3�°C
  23.2�°C
  43.5�°C
  40�°C
2. ค่าความร้อนแฝงจำเพาะจะทำให้วัตถุของอุณหภูมิมีค่าเป็นอย่างไร
  คงที่
  มากขึ้น
  เท่ากับความร้อนแฝง
  น้อยลง
3. ความร้อนเคลื่อนที่โดยวิธีใด
  การแผ่รังสี
  การนำ
  ถูกทั้งข้อ1,2และ3
  การพา
4. น้ำ 50 กรัม ทำให้ร้อนจาก 30 องศาเซลเซียส เป็น 70 องศาเซลเซียส ต้องการความร้อนกี่แคลอรี่
  5,000
  4,000
  1,000
  2,000
5. จากโจทย์ข้อ 4 ใส่ลงไปในน้ำมวล 10 กรัม อุณหภูมิ 30 °C จะทำให้น้ำร้อนขึ้นกี่องศา
  3.6
  12.0
  26.4
  33.6
6. สวมเสื้้อสีดำเมื่อยืนอยู่กลางแดดจะรู้สึกร้อนกว่าสีอื่นเพราะอะไร
  สีดำสะท้อนความร้อนได้ดี
  สีดำไม่เหมือนสีอื่น
  สีดำคลายความร้องได้ดี
  สีดำดูดความร้อนได้ดี
7. พ่นไอน้ำเดือด 100�°C ลงบนน้ำแข็ง 1 กิโลกรัม ปรากฏว่าทำให้น้ำแข็งละลายได้หมดพอดี ถามว่าจะใช้ไอน้ำเดือดเท่าใด
  100 กรัม
  125 กรัม
  135 กรัม
  150 กรัม
8. ลูกตุ้มเหล็กหนัก 100 กรัม เมื่อได้รับความร้อน 340 แคลอรี่ ร้อนขึ้นจาก 35�°C เป็น 65 °C อยากทราบว่าลูกตุ้มมีความจุความร้อนจำเพาะใด
  0.1133 cal/g�°C
  3.33 cal/g °C
  11.33 cal/g °C
  0.33 cal/g °C
9. เมื่อน้ำ 1 กรัม ที่ 0 องศาเซลเซียส เปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง 1 กรัม ที่ 0 องศาเซลเซียส ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  จะรับความร้อน 80 แคลอรี่
  จะให้ความร้อน 80 แคลอรี่
  ไม่มีการรับหรือให้ความร้อนเลย
  ให้ความร้อน 1 แคลอรี่ลอรี่ต่อกรัม
10. เหล็กมวล 4 กรัม อุณหภูมิ 25 °C จะเผาให้ร้อนถึง 100 °C จะต้องใช้ปริมาณความร้อนเท่าใด ให้ความจุความร้อนจำเพาะของเหล็กเท่ากับ 0.12 cal/ °C
  48 แคลอรี่
  24 แคลอรี่
  36 แคลอรี่
  12 แคลอรี่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile