แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ภาษีที่เรียกเก็บจากกิจการบันเทิงเรียกว่าอะไร
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีเงินได้
2. พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางใด
  ศาล
  รัฐสภา
  ข้าราชการ
  คณะรัฐมนตรี
3. ผู้นำเข้าบุหรี่ต้องเสียภาษีประเภทใด
  ภาษีเงินได้
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็ก
  สนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษา
  ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
  ปลูกฝังให้เด็กใช้ของที่มีราคาแพง
  เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น
5. ใครใช้หลักคารวธรรมในการปฏิบัติตน
  ฝ้ายเห็นผู้ใหญ่แล้วเดินหนี
  เกดรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ทุกคน
  ตู๋หยิบของเพื่อนโดยไม่ขออนุญาต
  ทิพย์เชื่อว่าความคิดของตนถูกต้องเสมอ
6. ข้อใดไม่ใช่หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
  รู้จักการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรม
  ผลิตพืชผลเพื่อการค้าเป็นหลัก
  ยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
7. ข้อใดไม่ใช่ผลดีของสินเชื่อ
  ช่วยเพิ่มกำลังซื้อ
  ธุรกิจไม่ชะงักงัน
  ช่วยให้คนเป็นหนี้มากขึ้น
  ซื้อสินค้าและบริการได้ทันทีแม้มีเงินไม่พอ
8. ค่านิยมใดที่ควรปลูกฝัง
  การเชื่อโชคลาง
  การยกย่องผู้ที่ทำความดี
  การนิยมใช้ของต่างประเทศ
  การนิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย
9. คนในสังคมเดียวกันควรปฏิบัติตามข้อใด
  ตัวใครตัวมัน
  สามัคคีคือพลัง
  มือใครยาวสาวได้สาวเอา
  รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
10. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ข้อใดมีประโยชน์ต่อการเดินทางไปสู่จังหวัดต่างๆ
  เข็มทิศ
  ลูกโลก
  แผนที่
  กล้องส่องทางไกล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile