แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดไม่ใช่ผลดีของสินเชื่อ
  ช่วยเพิ่มกำลังซื้อ
  ธุรกิจไม่ชะงักงัน
  ช่วยให้คนเป็นหนี้มากขึ้น
  ซื้อสินค้าและบริการได้ทันทีแม้มีเงินไม่พอ
2. กมลเสียภาษีอากรทุกปี เป็นการปฏิบัติตามข้อใด
  สิทธิ
  เสรีภาพ
  หน้าที่
  บทบาท
3. ป่าไม้ช่วยป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไร
  ทำให้ฝนไม่ตกมาก
  ทำให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น
  ช่วยบังฝนไม่ให้ตกสู่พื้นดิน
  รากพืชช่วยดูดซับน้ำไว้ได้
4. การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้านใด
  ด้านการแข่งขัน
  ด้านการพึ่งพา
  ด้านการต่อรอง
  ด้านการประสานประโยชน์
5. เหตุใดจึงต้องมีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
  มีทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน
  ร่วมมือกันผลิตสินค้าและบริการ
  พัฒนาคุณภาพสินค้าให้เท่าเทียมกัน
  เพิ่มอำนาจต่อรองในการขายสินค้า
6. ใครใช้สินเชื่อได้ถูกต้องเหมาะสม
  ปูซื้อแหวนเพชรเงินผ่อน
  ปลากู้เงินจากธนาคารเพื่อเล่นการพนัน
  ป๋องใช้บัตรเครดิตซื้อเสื้อผ้าที่มีราคาแพง
  ปานขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อทำธุรกิจ
7. คนในสังคมเดียวกันควรปฏิบัติตามข้อใด
  ตัวใครตัวมัน
  สามัคคีคือพลัง
  มือใครยาวสาวได้สาวเอา
  รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
8. ข้อใดถูกต้อง
  เส้นเมริเดียนปฐม อยู่ที่เมืองกรีนิชประเทศอังกฤษ
  แผนที่รัฐกิจ คือแผนที่แสดงป่าไม้
  สีเหลืองในแผนที่ใช้แทนป่าไม้
  ขอบระวางแผนที่จะกำหนดค่าละติจูดเท่านั้น
9. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  เส้นศูนย์สูตรมีค่าศูนย์องศา
  เข็มทิศใช้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง
  สีน้ำตาลในแผนที่หมายถึงภูเขาสูง
  สีน้ำเงินในแผนที่หมายถึงป่าไม้
10. ข้อใดไม่ใช่การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
  ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
  ส่งเสริมการเพาะปลูกในโรงเรียน
  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน
  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสหกรณ์ในโรงเรียน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile