การพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัด
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การประเมินสัญญาณชีพหลังผ่าตัดข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ทุก 15 นาที 2 ครั้ง 30 นาที 2 ครั้ง และทุก 1 ชั่วโมงจน stable
  ทุก 15 นาที 4 ครั้ง 30 นาที 2 ครั้ง และทุก 1 ชั่วโมงจน stable


2. การประเมินความกลัวและวิตกกังวลในผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ท่านจะประเมินได้จากข้อมูลใดบ้าง
  อัตราการเต้นของหัวใจลดลง
  หงุดหงิดง่าย


3. การประเมินสภาพและสิ่งตรวจพบที่ผิดปกติในผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อใดถูกต้อง
  ความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือดเท่ากับ 92%
  ความดันโลหิต 100/70 mmHg (ค่าเดิมก่อนผ่าตัด 120/80 mmHg)


4. ข้อใดเป็นการประเมิน circulation ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
  การประเมิน capillary refill
  การประเมินอัตราการหายใจ จังหวะ ความลึก


5. คำถามข้อใดที่ท่านใช้ในการประเมินสถานะทางจิตสังคมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
  คุณคาดหวังอะไรจากการผ่าตัดครั้งนี้คะ
  คุณมีบุตรกี่คนคะ


6. ข้อใดเป็นการประเมิน circulation ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
  การประเมิน capillary refill
  การประเมินอัตราการหายใจ จังหวะ ความลึก


7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทำ Deep breathing exercise
  สูดหายใจเข้าทางจมูก และผ่อนลมหายใจออกทางปาก โดยทำปากจู๋ 3 - 5 ครั้ง ทุกชั่วโมงที่ตื่นอยู่
  สูดหายใจเข้าทางปาก และผ่อนลมหายใจออกทางจมูก 3 - 5 ครั้ง ทุกชั่วโมงที่ตื่นอยู่


8. การประเมินสัญญาณชีพหลังผ่าตัดข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ทุก 15 นาที 2 ครั้ง 30 นาที 2 ครั้ง และทุก 1 ชั่วโมงจน stable
  ทุก 15 นาที 4 ครั้ง 30 นาที 2 ครั้ง และทุก 1 ชั่วโมงจน stable


9. ประวัติการใช้ยาในผู้ป่วยข้อใดที่สหสาขาวิชาชีพต้องระวังการเกิดอันตรายจากการผ่าตัด
  การใช้สารเสพติด
  การใช้ยาบำรุง


10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดทุกรายต้องเซนต์ยินยอมรับการผ่าตัด
  ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดทุกรายต้องได้รับการเตรียมความสะอาดลำไส้


ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile