เศรษฐกิจพอเพียง
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดจัดเป็นการใช้ชีวิตแบบเศรษกิจพอเพียง
  นำผลผลิตที่ได้ไว้กินใช้ในบ้าน  ส่วนที่เหลือนำออกมาขาย
  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทุกครั้งที่ใช้เงิน
  เก็บผลผลิตที่ได้ออกขายให้มากที่สุดที่เหลือเก็บไว้กินใช้ในบ้าน
  นำผลผลิตออกแจกจ่ายให้กับชุมชนที่เดือดร้อนจนหมด
2. บุคคลกลุ่มใดเหมาะสำหรับการใช้เศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด
  ข้าราชการ
  นักเรียน
  เกษตรกร
  ทุกกลุ่มอาชีพ
3. ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเราควรดำเนินชีวิตอย่างไร
  พึ่งตนเอง
  พึ่งพาพ่อแม่
  ช่วยเหลือผู้อื่น
  ทำการเกษตร
4. ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเน้นหลักการใด
  เศรษฐกิจเสรี
  สหกรณ์
  ทางสายกลาง
  เศรษฐกิจตะวันตก
5. ข้อใดจัดเป็นการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ได้ดีที่สุด
  ขุดบ่อเลี้ยงปลา  สลับกับการทำนากุ้ง  ตลอดทั้งปี
  ปลูกข้าวตลอดทั้งปี  และเลี้ยงปลาในนาข้าวควบคู่กันไป
  ทำสวนผลไม้  ผัก  สมุนไพร  และเลี้ยงเป็ด  ไก่  เพื่อนำไปขาย
  ปลูกผัก  ผลไม้  ตามฤดูกาล  สลับกับปลูกข้าว  เลี้ยงสัตว์
6. เป้าหมายสูงสุดของเศรษฐกิจพอเพียงคือสิ่งใด
  ความหรูหรา
  ความฟุ่มเฟือย
  ความอยู่ดีกินดี
  ความเป็นเอกภาพ
7. ใครคือผู้คิดแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  นายกรัฐมนตรี
  ประธานรัฐสภา
  ประธานองคมนตรี
8. ข้อใดคือหลักอัตราส่วนตามแนวทฤษฎีใหม่
  40:20:20:20
  10:40:40:10
  30:30:30:10
  15:15:35:35
9. ข้ดใดไม่ใช่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  การผลิต
  การบริโภค
  การกระจายสินค้า
  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
10. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ
  สถาบันการค้า
  สถาบันการผลิต
  สถาบันการศึกษา
  ธนาคาร
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713