เศรษฐกิจพอเพียง
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเราควรดำเนินชีวิตอย่างไร
  พึ่งตนเอง
  พึ่งพาพ่อแม่
  ช่วยเหลือผู้อื่น
  ทำการเกษตร
2. ข้อใดคือหลักอัตราส่วนตามแนวทฤษฎีใหม่
  40:20:20:20
  10:40:40:10
  30:30:30:10
  15:15:35:35
3. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ
  สถาบันการค้า
  สถาบันการผลิต
  สถาบันการศึกษา
  ธนาคาร
4. ข้อใดจัดเป็นการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ได้ดีที่สุด
  ขุดบ่อเลี้ยงปลา  สลับกับการทำนากุ้ง  ตลอดทั้งปี
  ปลูกข้าวตลอดทั้งปี  และเลี้ยงปลาในนาข้าวควบคู่กันไป
  ทำสวนผลไม้  ผัก  สมุนไพร  และเลี้ยงเป็ด  ไก่  เพื่อนำไปขาย
  ปลูกผัก  ผลไม้  ตามฤดูกาล  สลับกับปลูกข้าว  เลี้ยงสัตว์
5. บุคคลกลุ่มใดเหมาะสำหรับการใช้เศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด
  ข้าราชการ
  นักเรียน
  เกษตรกร
  ทุกกลุ่มอาชีพ
6. เป้าหมายสูงสุดของเศรษฐกิจพอเพียงคือสิ่งใด
  ความหรูหรา
  ความฟุ่มเฟือย
  ความอยู่ดีกินดี
  ความเป็นเอกภาพ
7. ข้อใดจัดเป็นการใช้ชีวิตแบบเศรษกิจพอเพียง
  นำผลผลิตที่ได้ไว้กินใช้ในบ้าน  ส่วนที่เหลือนำออกมาขาย
  ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทุกครั้งที่ใช้เงิน
  เก็บผลผลิตที่ได้ออกขายให้มากที่สุดที่เหลือเก็บไว้กินใช้ในบ้าน
  นำผลผลิตออกแจกจ่ายให้กับชุมชนที่เดือดร้อนจนหมด
8. ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเน้นหลักการใด
  เศรษฐกิจเสรี
  สหกรณ์
  ทางสายกลาง
  เศรษฐกิจตะวันตก
9. ใครคือผู้คิดแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  นายกรัฐมนตรี
  ประธานรัฐสภา
  ประธานองคมนตรี
10. ข้ดใดไม่ใช่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  การผลิต
  การบริโภค
  การกระจายสินค้า
  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document