ราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. "อุปมาดังชายธงอันต้องลม"พระมเหสีเปรียบใครคือชายธง
  พระราชธิดา
  สมิงพระราม
  พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
  พระเจ้ากรุงจีน
2. เหตุใดกามะนีจึงได้รับการยกย่องว่าไม่ใช่มนุษย์ดุจเทวดาก็ว่าได้
  มีความสามารถในการรบ
  มีรูปร่างใหญ่โตกว่าผู้อื่น
  มีความสามารถในเพลงทวน
  สามารถต่อสู้กับศัตรูได้ทีละหลายๆคน
3. คุณธรรมที่ชัดเจนที่สุดในการสู้รบระหว่างกามะนีและสมิงพระรามคือข้อใด
  การรู้จักแพ้ ชนะ
  สัจจะ
  ความกล้าหาญ
  การรู้จักเคารพสิทธิของคู่ต่อสู้
4. เรื่องราชาธิราชได้รับการแปลจากพงศาวดารมอญในสมัยใด
  รัชกาลที่ ๑
  รัชกาลที่ ๒
  รัชกาลที่ ๓
  รัชกาลที่ ๔
5. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญในการรบชนะกามะนีของสมิงพระราม
  มีม้าดี กำลังมาก
  ทำอุบายเพื่อกาจุดอ่อนของกามะนี
  มีตระกรวยกับขอเหล็กเป็นเครื่องราง
  หลอกหล่อให้ม้าของกามะนีอ่่อนกำลังลง
6. เหตุใดพม่ากับมอญจึงต้องมีการทำสงครามเล็กใหญ่เกิดขึ้นเสมอ
  เพระามีอาณาเขตติดต่อกัน
  เพราะต้องการแย่งเมืองประเทศราช
  เพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าทหารตนมีความสามารถ
  เพราะต้องการขยายอาณาจักรให้กว้างใหญ่ไพศาล
7. "ครั้นจะรับอาสาบัดนี้เล่าก็เหมือนหาบสองบ่าอาสาสองเจ้าหาควรไม่"จากข้อความนี้เป็นโวหารชนิดใด
  อุปมาโวหาร
  อุปลักษณ์
  สาธกโวหาร
  สัทพจน์โวหาร
8. เพราะเหตุใดพระเจ้ากรุงจีนจึงยกทัพมาพม่า
  เพราะต้องการขยายอาณาเขตลงมาทางตอนใต้
  อยากทอดพระเนตรเห็นทหารที่มีฝีมือรำทวนต่อสู้ตัวต่อตัวกับกามะนี
  ต้องการทดสอบความสามารถของแม่ทัพ ของพระองค์
  เกิดภัยที่ประเทศของตน จึงต้องการมาปกครองหัวเมืองทางใต้
9. จากข้อ ๖ เหตุใดสมิงพระรามจึงกล่าวเช่นนั้น
  เพราะคนเราไม่ควรทำงานสองอย่างพร้อมๆกัน
  เพราะตนเองเป็ฯชาวมอญไม่ควรไปรับใช้ชาวพม่า
  เพราะตนเองสามารถสู้รบกับพม่าแล้วยังอาสาไปสู้รบกับพระเจ้ากรุงจีนอีก
  เพราะตนเองเป็นข้าของพระเจ้าราชาธิราชแล้วยังจะมารับใช้พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องอีก
10. พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องเรียกพระราชกุมารว่า เชลย ตรงกับสำนวนใด
  ได้คืบจะเอาศอก
  ปลาหมอตายเพระาปาก
  น้ำขุนไว้ใน น้ำใสไว้นอก
  ใกล้เกลือกินด่าง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713