วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดและความหนาน้อย มีน้ำหนักประมาณ 1.5-3 กิโลกรัมจอภาพที่ใช้เป็นแบบแบนราบมีทั้งแสดงผลแบบสีเดียวหรือแบบหลายสี หมายถึงข้อใด
  โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์
  แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
  ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์
2. ในโปรแกรมการรับ ส่ง E-mail ของ Subject มีไว้สำหรับทำอะไร
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับ
  ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
  ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E?mail
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับได้มากกว่า 1 ชื่อ
3. ข้อใดไม่ใช่การบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง
  การซื้อขายสินค้า
  การจองตั๋วเครื่องบิน
  การเผยแพร่ภาพความลับ
  การท่องเที่ยวที่เสี่ยงภัย
4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เก็บรวบข้อมูล
  ห้องอาหารใช้คอมพิวเตอร์ร้องเพลงคาราโอเกะ
  การตรวจกระดาษคำตอบที่ผู้เข้าสอบฝนด้วยดินสอดำ
  พนักงานห้างสรรพสินค้าใช้เครื่องอ่านรหัสแท่งกับสินค้า
  บรรณารักษ์ห้องสมุดเช็คการยืมหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์
5. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์บันทึกข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์
  แผ่นบันทึกข้อมูล
  ฮาร์ดดิสก์ แผ่นดิสเก็ต
  กระดาษขนาดเอ4 เกรดA
  แผ่นซีดีรอมและแผ่นดีวีดี
6. ข้อใดให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ถูกที่สุด
  อุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำ จอภาพ คีย์บอร์ดและอื่นๆ
  อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่ง
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำแบบอัตโนมัติ สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้
  เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำแบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกล สามารถ แก้ปัญหาต่างๆได้ตามคำสั่งของโปรแกรม
7. กระดานสนทนา มีประโยชน์อย่างไร
  ใช้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
  ใช้ในการโต้ตอบซึ่งกันและกันอย่างมีคุณธรรม
  เป็นห้องเผยแพร่ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  ถูกทุกข้อ
8. ในโปรแกรมการรับ ส่ง E-mail ของ Subject มีไว้สำหรับทำอะไร
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับ
  ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
  ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E?mail
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับได้มากกว่า 1 ชื่อ
9. ข้อมูลที่พบในอินเตอร์เน็ต ข้อใดเป็นข้อมูลกราฟิก
  วีดีโอ
  ข้อความ
  ข้อความวิ่ง
  เสียง
10. ใน Internet Explorer ถ้าต้องการพิมพ์เว็บเพจออกทางเครื่องพิมพ์ ต้องเลือกจากเมนูคำสั่งในข้อใด
  Sent to >Print
  View >Print
  Edit >Print
  File >Print
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile