ทดสอบความรู้หลังเข้าชมเว็บไซต์เรื่องระบบปฏิบัติการ windows 7 เบื้องต้น
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดคือความหมายของ ฮาร์ดแวร์ ?
  โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
  ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
  บุคลากรที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์
2. ข้อใดคือ URL เว็บไซต์ครูเชียงราย
  www.kruchiangrai.ac.th
  www.kruchiangrai.co.th
  www.kruchiangrai.net
  www.kruchiangrai.com
3. โปรแกรมเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือโปรแกรมใด
  Microsoft Word
  Internet Explorer
  Google Chrome
  ถูกทั้ง ข และ ค
4. ข้อใด ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
  Android
  Linux
  Windows Mobile
  ถูกทุกข้อ คือ ปฏิบัติการ
5. ซอฟต์แวร์นำเสนอ
  word processing software
  spreadsheet software
  database management software
  presentation software
6. โปรแกรมวินโดวส์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
  ซอฟต์แวร์ระบบ
  ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ซอฟต์แวร์สำเร็จ
  ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ
7. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ คือข้อใด
  word processing software
  spreadsheet software
  database management software
  presentation software
8. ข้อใด คือระบบปฏิบัติการ
  Microsoft Windows7
  Microsoft Windows8
  Microsoft Windows XP
  ถูกทุกข้อ
9. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านใดมากที่สุด
  ด้านการศึกษา ด้านความรู้ ด้านการใช้งาน
  ด้านการเงิน / การธนาคาร
  ด้านความบันเทิง
  ด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย
10. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
  ระบบปฏิบัติการดอส
  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์เวิร์ด
  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์
  ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile