แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NETม. 5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านวัฒนธรรมของชาวดราวิเดียน
  การจัดระเบียบการปกครอง
  การคิดค้นปฏิทิน
  การวางผังเมือง
  การทำกระดาษ
2. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิเปอร์เซียล่มสลาย
  ถูกโจมตีโดยชาวแอสซีเรียน
  ถูกโจมตีโดยชาวสุเมเรียน
  ถูกทหารโรมันเข้ายึดทำลายเมือง
  ถูกพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชยกทัพเข้ายึดครอง
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
  อยู่ระหว่างลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส
  อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์
  อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ
  อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหวงเหอ
4. การวางกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคมก่อให้เกิดผลอย่างไร
  ทำให้เกิดความสามัคคี
  ทำให้เกิดการแข่งขันกันในสังคม
  ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
5. ปัจจัยในข้อใดที่ส่งผลให้อารยธรรมอียิปต์มีความเจริญรุ่งเรือง
  มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
  มีดินที่อุดมสมบูรณ์จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกทั่วทุกพื้นที่
  เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งจึงมีอาหารประเภทสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์
  มีทะเลทรายเป็นพรมแดนธรรมชาติจึงช่วยป้องกันการรุกรานจากภายนอก
6. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอารยธรรม
  การจัดระเบียบในสังคม
  ความรู้ความสามารถของผู้นำ
  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
  ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
7. ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดมีอิทธิพลต่อด้านจิตใจของชาวอินเดีย
  เทือกเขาหิมาลัย
  แม่น้ำคงคา
  อ่าวเบงกอล
  ทะเลอาหรับ
8. ลักษณะทางกายภาพแบบใดที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์อารยธรรมมากที่สุด
  มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์
  ตั้งอยู่บนภูเขาสูง
  ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำ
  มีอากาศหนาวเย็นในเวลากลางคืน
9. พีระมิดเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมใด
  อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
  อารยธรรมอียิปต์
  อารยธรรมอินเดีย
  อารยธรรมจีน
10. ชุมชนที่อยู่ไกลจากแม่น้ำจะมีการคิดค้นเทคโนโลยีในข้อใด
  การสร้างอ่างเก็บน้ำ
  การสร้างบ้านบนผิวน้ำ
  การสร้างบ้านยกพื้นสูง
  การสร้างแพเพื่อข้ามแม่น้ำ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713