ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดคือลักษณะเด่นทางประวัติศาสตร์ของสมัยธนบุรี
  มีระยะเวลาสั้น
  มีราชธานีขนาดเล็ก
  มีสงครามเกือบตลอดเวลา
  มีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว
2. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่สาม
  กรุงธนบุรีเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2310
  กรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นก่อนกรุงธนบุรี
  กรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นภายหลังกรุงธนบุรี
  กรุงสุโขทัยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 18
3. สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อไหร่
  เมื่อคนไทยตั้งอาณาจักรขึ้น
  เมื่อคนไทยนับถือพระพุทธศาสนา
  เมื่อมีการประดิษฐ์ตัวอักษรไทย
  เมื่อมีตัวอักษรใช้ในดินแดนประเทศไทย
4. ความรู้ใดทำให้มนุษย์พัฒนาเข้าสู่ยุคโลหะ
  ศาสนา
  การหลอมแร่
  การผสมปูน
  การชลประทาน
5. เพราะเหตุใดหลักฐานชั้นต้นจึน่าเชื่อถือกว่าหลักฐานชั้นรอง
  หลักฐานชั้นรองใช้ข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้น
  หลักฐานชั้นต้นสร้างขึ้นโดยไม่มีอคติในการสร้าง
  หลักฐานชั้นต้นไม่มีการสอดแทรกความคิดของผู้สร้าง
  ผู้สร้างหลักฐานชั้นต้นย่อมทราบข้อมูลของเหตุการณ์ดีกว่า
6. สมัยที่มีกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีเรียกว่าสมัยใด
  สมัยใหม่
  สมัยกรุงสยาม
  สมัยกรุงเทพมหานคร
  สมัยรัตนโกสินทร์
7. ภาชะดินเผาสะท้อนถึงความเจริญด้านใดของมนุษย์
  ความเชื่อ
  การปั้นดิน
  การใช้ภาชนะ
  การรู้จักใช้ไฟ
8. เหตุใดศิลาจารึกจึงเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบในประเทศไทย
  ศิลาจารึกมีความคงทน
  ตัวอักษณบนศิลาจารึกมีความชัดเจน
  คนสมัยโบราณถนัดการใช้หิน
  การบันทึกข้อมูลลงบนหินทำได้ง่าย
9. ข้อใดคือการแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ไทยตามเกณฑ์สากล
  สมัยโบราณ
  สมัยราชวงศ์อู่ทอง
  สมัยประชาธิปไตย
  สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม
10. ข้อใดคือคุณสมบัติเด่นของข้อมูลที่ได้จารึก
  เป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียด
  เป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลสั้นๆ ได้ใจความ
  เป็นหลักฐานชั้นต้นที่บอกเรื่องราวสำคัญ
  เป็นหลักฐานชั้นต้นที่บอกเวลาสร้างไว้ชัดเจน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document