ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อไหร่
  เมื่อคนไทยตั้งอาณาจักรขึ้น
  เมื่อคนไทยนับถือพระพุทธศาสนา
  เมื่อมีการประดิษฐ์ตัวอักษรไทย
  เมื่อมีตัวอักษรใช้ในดินแดนประเทศไทย
2. ข้อใดคือลักษณะเด่นทางประวัติศาสตร์ของสมัยธนบุรี
  มีระยะเวลาสั้น
  มีราชธานีขนาดเล็ก
  มีสงครามเกือบตลอดเวลา
  มีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว
3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญต่อวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างไร
  ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
  กำหนดวิธีการทางประวัติศาสตร์
  กำหนดหัวข้อทางประวัติศาสตร์
  ทำให้เกิดวิธีการทางประวัติศาสตร์
4. ข้อใดคือคุณสมบัติเด่นของข้อมูลที่ได้จารึก
  เป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียด
  เป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลสั้นๆ ได้ใจความ
  เป็นหลักฐานชั้นต้นที่บอกเรื่องราวสำคัญ
  เป็นหลักฐานชั้นต้นที่บอกเวลาสร้างไว้ชัดเจน
5. หลักเกณฑ์ในข้อใดใช้ในการแบ่งหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรอง
  ลำดับการสร้างก่อน-หลัง
  ความสัมพันธ์ของผู้สร้างกับเหตุการณ์
  เจตนาของผู้สร้างในการสร้างหลักฐาน
  ช่วงเวลาที่สร้างหลักฐานกับเหตุการณ์
6. แหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะพบมาก ณ สถานที่ในข้อใด
  โรงเรียน
  ศาสนสถาน
  ห้องสมุด
  บ้านคหบดี
7. ภาชะดินเผาสะท้อนถึงความเจริญด้านใดของมนุษย์
  ความเชื่อ
  การปั้นดิน
  การใช้ภาชนะ
  การรู้จักใช้ไฟ
8. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่สาม
  กรุงธนบุรีเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2310
  กรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นก่อนกรุงธนบุรี
  กรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นภายหลังกรุงธนบุรี
  กรุงสุโขทัยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 18
9. การกำหนดหัวเรื่องจากความสนใจมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้สะดวกในการศึกษา
  ทำให้ศึกษาในเรื่องที่ต่างจากคนอื่น
  ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
  ทำให้มีแรงกระตุ้นในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
10. “ครั้งกรุงเก่า” หมายถึงสมัยใด
  สมัยโบราณ
  สมัยสุโขทัย
  สมัยอยุธยา
  สมัยธนบุรี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713