ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดบ่งบอกว่าเป็นเวลาสมัยก่อนสุโขทัย
  พุทธศตวรรษที่ 19
  สมัยการวางรากฐาน
  สมัยพ่อปกครองลูก
  สมัยอาณาจักรทวารวดี
2. เหตุใดศิลาจารึกจึงเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบในประเทศไทย
  ศิลาจารึกมีความคงทน
  ตัวอักษณบนศิลาจารึกมีความชัดเจน
  คนสมัยโบราณถนัดการใช้หิน
  การบันทึกข้อมูลลงบนหินทำได้ง่าย
3. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่สาม
  กรุงธนบุรีเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2310
  กรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นก่อนกรุงธนบุรี
  กรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นภายหลังกรุงธนบุรี
  กรุงสุโขทัยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 18
4. แหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะพบมาก ณ สถานที่ในข้อใด
  โรงเรียน
  ศาสนสถาน
  ห้องสมุด
  บ้านคหบดี
5. ข้อใดคือลักษณะเด่นทางประวัติศาสตร์ของสมัยธนบุรี
  มีระยะเวลาสั้น
  มีราชธานีขนาดเล็ก
  มีสงครามเกือบตลอดเวลา
  มีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว
6. การกำหนดหัวเรื่องจากความสนใจมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้สะดวกในการศึกษา
  ทำให้ศึกษาในเรื่องที่ต่างจากคนอื่น
  ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
  ทำให้มีแรงกระตุ้นในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
7. “ครั้งกรุงเก่า” หมายถึงสมัยใด
  สมัยโบราณ
  สมัยสุโขทัย
  สมัยอยุธยา
  สมัยธนบุรี
8. ข้อใดคือคุณสมบัติเด่นของข้อมูลที่ได้จารึก
  เป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียด
  เป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลสั้นๆ ได้ใจความ
  เป็นหลักฐานชั้นต้นที่บอกเรื่องราวสำคัญ
  เป็นหลักฐานชั้นต้นที่บอกเวลาสร้างไว้ชัดเจน
9. ข้อใดคือหลักฐานชั้นรองทั้งหมด
  จดหมาย ภาพวาด กระเป๋า
  ภาพถ่าย บทความ วิทยานิพนธ์
  ภาพยนตร์ หนังสือ งานวิจัย
  รูปปั้น ข่าวหนังสือพิมพ์ วีดิทัศน์
10. หลักฐานชั้นต้นมีความน่าเชื่อถือเพราะอะไร
  ให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง มีการอ้างอิง
  สร้างขึ้นด้วยความเป็นกลางไม่มีอคติ
  ให้ข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
  สร้างขึ้นจากผู้เกี่ยวข้องในช่วงที่เกิดเหตุการณ์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713