ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. สมัยสุโขทัยสิ้นสุดลงเมื่อใด
  เมื่อรบแพ้กรุงศรีอยุธยา
  ถูกรวมเข้ากับกรุงศรีอยุธยา
  เมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยา
  เมื่อถูกกรุงศรีอยุธยายึดครอง
2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญต่อวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างไร
  ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
  กำหนดวิธีการทางประวัติศาสตร์
  กำหนดหัวข้อทางประวัติศาสตร์
  ทำให้เกิดวิธีการทางประวัติศาสตร์
3. แหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะพบมาก ณ สถานที่ในข้อใด
  โรงเรียน
  ศาสนสถาน
  ห้องสมุด
  บ้านคหบดี
4. สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อไหร่
  เมื่อคนไทยตั้งอาณาจักรขึ้น
  เมื่อคนไทยนับถือพระพุทธศาสนา
  เมื่อมีการประดิษฐ์ตัวอักษรไทย
  เมื่อมีตัวอักษรใช้ในดินแดนประเทศไทย
5. ข้อใดคือหลักฐานชั้นรองทั้งหมด
  จดหมาย ภาพวาด กระเป๋า
  ภาพถ่าย บทความ วิทยานิพนธ์
  ภาพยนตร์ หนังสือ งานวิจัย
  รูปปั้น ข่าวหนังสือพิมพ์ วีดิทัศน์
6. เพราะเหตุใดหลักฐานชั้นต้นจึน่าเชื่อถือกว่าหลักฐานชั้นรอง
  หลักฐานชั้นรองใช้ข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้น
  หลักฐานชั้นต้นสร้างขึ้นโดยไม่มีอคติในการสร้าง
  หลักฐานชั้นต้นไม่มีการสอดแทรกความคิดของผู้สร้าง
  ผู้สร้างหลักฐานชั้นต้นย่อมทราบข้อมูลของเหตุการณ์ดีกว่า
7. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่สาม
  กรุงธนบุรีเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2310
  กรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นก่อนกรุงธนบุรี
  กรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นภายหลังกรุงธนบุรี
  กรุงสุโขทัยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 18
8. ข้อใดคือการแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ไทยตามเกณฑ์สากล
  สมัยโบราณ
  สมัยราชวงศ์อู่ทอง
  สมัยประชาธิปไตย
  สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม
9. “ครั้งกรุงเก่า” หมายถึงสมัยใด
  สมัยโบราณ
  สมัยสุโขทัย
  สมัยอยุธยา
  สมัยธนบุรี
10. ภาชะดินเผาสะท้อนถึงความเจริญด้านใดของมนุษย์
  ความเชื่อ
  การปั้นดิน
  การใช้ภาชนะ
  การรู้จักใช้ไฟ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document