ภาษาไทย ปี1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ฉันท์ในคำภีร์พุตโตไทย มีทั้งสิ้น 108 ชนิด แบ่งเป็นฉันท์วรรณพฤติกี่ชนิดและฉันท์มาตราพฤติกี่ชนิด
  ฉันท์วรรณพฤติ 79 ฉันท์มาตราพฤติ 29
  ฉันท์วรรณพฤติ 80 ฉันท์มาตราพฤติ 28
  ฉันท์วรรณพฤติ 81 ฉันท์มาตราพฤติ 27
  ฉันท์วรรณพฤติ 82 ฉันท์มาตราพฤติ 26
2. ฉันท์เรื่องแรกของไทยคือเรื่องอะไร
  มหาชาติคำหลวง
  สามัคคีเภทคำฉันท์
  มัธนะพาธา
  ประชุมจารึกวัดเชตุพน
3. ลิลิตพระลอใช้คำประพันธ์ชนิดใดในการแต่ง
  โคลงดั้น ร่ายดั้น
  โคลงโบราณ ร่ายโบราณ
  โคลงสุภาพ ร่ายสุภาพ
  โคลงยาว ร่ายยาว
4. วรรณศิลป์และวรรณคดีมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
  วรรณศิลป์คือศิลปะของวรรณคดี
  วรรณคดีใช้วรรณศิลป์ในการแต่ง
  วรรณศิลป์คือองประกอบของวรรณคดี
  ถูกทุกข้อ
5. คำประพันธ์ประเภทลิลิตประกอบด้วยคำประพันธ์ชนิดใดประสมกัน
  กลอน-กาพย์
  ร่าย -โคลง
  กาพย์-ร่าย
  โคลง-กาพย์
6. คำประพันธ์มีกี่ประเภท
  4
  5
  6
  7
7. คำประพันธ์ประเภทใดบังคับคำครุ ลหุ
  โคลง
  ฉันท์
  กาพย์
  ร่าย
8. กาพย์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีกี่ประเภท
  2
  3
  4
  5
9. ข้อใดคือความหมายของคำว่า นักกลอน.
  ผู้ที่แต่งกลอนได้ดีมีความไพเราะและถูกต้องตามฉันทลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีความไพเราะและถูกต้องตามฉันทลักษณ์
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคคลในวรรรคดีสโมสร
  ถูกทุกข้อ
10. นอกจากคำว่าคำประพันธ์แล้วยังมีคำใดที่ใช้เรียกได้เช่นเดัยวกัน กรือความหมายใกล้เคียงกัน
  กลอน
  ร่าย
  กาย์
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713