แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดการสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การฝาก-ถอนเงินในธนาคาร เป็นการประมวลผลข้อมูลรูปแบบใด
  การประมวลผลแบบกลุ่ม
  การประมวลผลแบบเชื่อมตรง
  การประมวลผลแบบทันที
  การประมวลผลแบบครั้งเดียว
2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ของสารสนเทศที่สำคัญที่สุด
  คุ้มค่า หาง่าย สะดวก
  สีสันสวยงาม เรียบร้อย
  ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน
  เป็นสัญลักษณะเเละเป็นรหัสสั้นๆ
3. การทำเอกสารสำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน จัดเป็นระดับของสารสนเทศระดับใด
  ระดับบุคคล
  ระดับกลุ่ม
  ระดับหน่วยงาน
  ระดับองค์กร
4. ระดับของสารสนเทศมีกี่ระดับ
  1 ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
5. ประเภทของข้อมูลสารสนเทศมีกี่ประเภท
  1 ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
6. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นคุณสมบัติของสารสนเทศ
  ความถูกต้อง
  ความรวดเร็ว
  ความสมบูรณ์
  ถูกทุกข้อ
7. สถิตินักเรียนมาสาย จัดเป็นข้อมูลชนิดใด
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ข้อมูลปฐมภูมิ
  ข้อมูลทุติยภูมิ
  ข้อมูลตติยภูมิ
8. แผนการขายเเละการตลาดจัดเป็นระดับของหน่วยงานสารสนเทศระดับใด
  ระดับบุคคล
  ระดับกลุ่ม
  ระดับหน่วยงาน
  ระดับองค์กร
9. ระเบียนการใช้ห้องคอมพิวเตอร์จัดเป็นเอกสารประเภทใด
  การจัดเก็บข้อมูล
  การประมวลผลข้อมูล
  สารสนเทศ
  ข้อมูล
10. การเก็บข้อมูลเวลา เข้า-ออก โรงเรียนของนักเรียน เป็นวิธีการประมวลผลข้อมูลรูปแบบใด
  การประมวลผลแบบเชื่อมตรง
  การประมวลผลแบบกลุ่ม
  การประมวลผลแบบทันที
  การประมวลผลแบบครั้งเดียว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile